Telefon: +387 35 700 800|info@opcina-gracanica.ba  |    |  

Služba za upravu, društvene djelatnosti, boračko-invalidsku zaštitu i zajedničke poslove

Služba za upravu, društvene djelatnosti, boračko-invalidsku zaštitu i zajedničke poslove

Pomoćnik Načelnika za upravu, društvene djelatnosti, boračko-invalidsku zaštitu i zajedničke poslove: Alma Buljubašić, dipl. pravnik Vrši upravne i stručne poslove iz nadležnosti Općine koji se odnose na:

 • Izvršavanje i obezbjeđenje izvršavanja zakona, drugih propisa i opštih akata iz oblasti predškolskog, školskog vaspitanja, zdravstvene i socijalne zaštite, nauku, kulturu i sport, nevladine organizacije, oblasti uprave, ljudskih resursa, boračko-invalidske zaštite, raseljenih osoba i zajedničke poslove,
 • Izradu nacrta propisa i drugih akata iz svog djelokruga rada,
 • Rješavanje u upravnim stvarima iz svog djelokruga rada,
 • Izdavanje uvjerenja o činjenicama za koje se vode evidencije,
 • Poslove šalter sale – centra za usluge,
 • Poslove u vezi sa biračkim spiskovima,
 • Vrši nadzor nad radom javnih ustanova koje je osnovalo Općinsko vijeće,
 • Poslove matičnih evidencija,
 • Zajedničke poslove za Načelnika, službe i Općinsko vijeće,
 • Kordinaciju sa drugim službama iz djelokruga rada Službe,
 • Učestvuje u radu komisija koje imenuje Općinski načelnik, vodi evidencije iz svog djelokruga rada,
 • Vrši poslove pružanja pravne pomoći,
 • Poslove arhive,
 • Obavlja i druge poslove po nalogu Načelnika Općine.

Poslovi iz nadležnosti  Službe vrše se u okviru sljedećih unutrašnjih organizacionih jedinica i to:

a) Odsjek za upravu

Poslovi iz nadležnosti Odsjeka su:

 • Izvršava i obezbjeđuje izvršavanje zakona, propisa i opštih akata i oblasti uprave i građanskih stanja,
 • Izrada programa, analiza, informacija i izvještaja iz oblasti uprave, ljudskih resursa i građanskih stanja,
 • Priprema i obrada materijala za sjednice Općinskog vijeća,
 • Vršenje stručnih i upravno pravnih poslova u prvostepenom postupku donošenja rješenja iz oblasti ljudskih resursa, stipendiranja đaka i studenata i građanskih stanja,
 • Vodi propisane evidencije i izdaje uvjerenja o činjenicama o kojima vodi službene evidencije,
 • Izrada statističkih analiza u pogledu kvalifikacione strukture i druge strukture uposlenika,
 • Poslovi u vezi sa biračkim spiskovima,
 • Poslovi u vezi sa matičnim evidencijama,
 • Obavljanje poslova vezanih za zaštitu ličnih podataka prema Zakonu o zaštiti ličnih podataka.
 • Kordinacija sa drugim odsjecima i službama iz svog djelokruga,
 • Učešće u radu komisija koje imenuje Načelnik i Općinsko vijeće,
 • Primjena i praćenje propisa i drugih normativnih akata iz oblasti rada Odsjeka,
 • Priprema normativnih akata iz oblasti rada i radnih odnosa, kao i provođenje procedure zapošljavanja u jedinstvenom organu uprave, program obuke službenika i namještenika,
 • Učešće u izradi programa rada Načelnika, Općinskog vijeća i Službe,
 • Pripremanje i provođenje postupka disciplinske odgovornosti uposlenih,
 • Nadzor nad radom javnih ustanova čiji je osnivač Općinsko vijeće,
 • Vrši i druge poslove po nalogu Načelnika Općine i pomoćnika.

b) Centar za pružanje usluga (Šalter sala i Pisarnica)

Poslovi iz nadležnosti Odsjeka su:

 • Pružanje informacija građanima u vezi sa ostvarivanjem njihovih prava,
 • Prijem zahtjeva i drugih podnesaka koji su upućeni jedinstvenom organu uprave, Načelniku Općine i Općinskom vijeću,
 • Razvođenje akata i predmeta,
 • Prijem, otvaranje, pregledanje i raspoređivanje pošte i dostavljanje akata u rad,
 • Stavljanje predmeta u rokovnik i njihovo praćenje,
 • Izdavanje radnih knjižica,
 • Ovjera potpisa, rukopisa i prepisa,
 • Izdavanje uvjerenja o činjenicama o kojima se vode, kao i uvjerenja o činjenicama o kojima se ne vode evidencije,
 • Poslovi arhive,
 • Prijem, otprema i uručivanje pošte,
 • Ostvarivanje saradnje sa općinskim službama kako bi zahtjevi stranaka bili obrađeni blagovremeno i efikasno,
 • Dostavljanje statističkih i drugih podataka (tromjesečni, polugodišnji i godišnji izvještaj o broju primljenih i riješenih zahtjeva),
 • Obavlja i druge poslove po nalogu Načelnika Općine i pomoćnika.

c) Odsjek za društvene djelatnosti, boračko invalidsku zaštitu i zajedničke poslove

U okviru ovog Odsjeka obavljaju se sljedeći poslovi:

 • Izvršavanje i praćenje izvršavanja zakona, propisa i opštih akata iz društvene djelatnosti, oblasti predškolskog obrazovanja, boračko-invalidske i socijalne zaštite, te raseljenih lica,
 • Izrada programa, analiza, informacija i izvještaja iz oblasti predškolskog i školskog obrazovanja, kulture, sporta i nevladinih organizacija,
 • Ostvarivanje saradnje sa ustanovama iz oblasti obrazovanja, nauke, kulture, sporta i nevladinim organizacijama i sa boračkim udruženjima,
 • Vršenje stručnih i upravnih poslova u prvostepenom postupku donošenja rješenja o pravima iz boračko-invalidske zaštite,  jednokratnih pomoći  i raseljenih osoba,
 • Priprema i obrada materijala za sjednice Općinskog vijeća,
 • Vođenje evidencija iz oblasti Odsjeka,
 • Izdavanje uvjerenja o činjenicama o kojima se vode evidencije,
 • Ostvarivanje saradnje sa boračkim udruženjima,
 • Vođenje administrativnih poslova u postupku dodjele bespovratnih stambenih sredstava za boračku populaciju,
 • Vođenje registra nevladinih organizacija,
 • Vodi brigu o stambenim i drugim uslovima raseljenih osoba i o stanju kolektivnih centara,
 • Priprema programa povratka raseljenih osoba,
 • Organizovanje poslova čuvara, portira, kuhinje i održavanja higijene, kao i poslove centrale,
 • Stara se o voznom parku Općine i poslovima vozača,
 • Obavlja i druge poslove po nalogu Načelnika Općine i pomoćnika.

Pomoćnik načelnika Tel: 035/700-804 Fax: 035/700-854 E-mail:  a.buljubasic@opcina-gracanica.ba  Šef Odjeljenja za društvene djelatnosti, boračko invalidsku zaštitu i zajedničke poslove Tel: 035/700-818 E-mail:  a.zejnilagic@opcina-gracanica.ba Centar za pružanje usluga (Šalter sala i Pisarnica) Tel: 035/700-854 Fax: 035/700-854 E-mail:  s.jukan@opcina-gracanica.ba Koordinator centralnog biračkog spiska Tel: 035/700-833 E-mail:  cbs@opcina-gracanica.ba Matični ured Općine Gračanica Tel: 035/700-867, 035/700-862


Obrasci službe za upravu, društvene djelatnosti, boračko-invalidsku zaštitu i zajedničke poslove