Telefon: +387 35 700 800|info@opcina-gracanica.ba  |    |  

Predsjedavajući Općinskog vijeća Gračanica

Predsjedavajući Općinskog vijeća Gračanica

Nihad Krajinović

Adresa: 75 320 Gračanica
Datum i mjesto rođenja: 22.11.1974.g. u Gračanici
Naučno zvanje: bachelor žurnalista
Zvanje stekao na: Na Fakultetu političkih nauka Sarajevo
Stranačka opredjeljenost: SDP – potpredsjednik općinske organizacije
Kontakt telefon: 035/700-822,
Fax: 035/706-679,
E-mail: 
predsjedavajuciov@opcina-gracanica.ba

Prava i dužnosti predsjedavajućeg Općinskog vijeća:

 • Predstavlja Općinsko vijeće,
 • učestvuje u pripremama, saziva i vodi sjednice Općinskog vijeća,
 • učestvuje u pripremama, saziva i vodi sjednice kolegija Općinskog vijeća,
 • inicira stavljanje na dnevni red sjednica Općinskog vijeća, kolegija općinskog vijeća i radnih tijela, pitanja iz nadležnost Općinskog vijeća,
 • osigurava poštivanje načela  odredbi ovog Poslovnika
 • osigurava realizovanje prava i dužnosti klubova vijećnika tokom pripreme i održavanja sjednica Općinskog vijeća i kolegija Općinskog vijeća,
 • osigurava realizovanje prava i dužnosti vijećnika, posebno u pripremi sjednica Općinskog vijeća i kolegija Općinskog vijeća, kao i tokom sjednice,
 • vodi sjednice u skladu sa odredbama  ovog Poslovnika,
 • osigurava saradnju Općinskog vijeća i Općinskog načelnika, te prati realizaciju odluka i zaključaka Općinskog vijeća,
 • radi na ostvarivanju saradnje sa općinskim vijećima drugih općina, te drugim organima i organizacijama,
 • potpisuje akta usvojena od Općinskog vijeća,
 • prati realizaciju Programa rada vijeća mjesnih zajednica i koordinira njihov rad,
 • vrši druge poslove utvrđene Zakonom, Statutom i ovim Poslovnikom.