Telefon: +387 35 700 800|info@opcina-gracanica.ba  |    |  

KABINETA NAČELNIKA I STRUČNE SLUŽBE VIJEĆA

KABINETA NAČELNIKA I STRUČNE SLUŽBE VIJEĆA

U okviru Kabineta načelnika i Stručne službe vijeća obavljaju se sljedeći poslovi:

 • Kordinacija rada svih službi u okviru jedinstvenog organa uprave,
 • Stručni i administrativni poslovi za potrebe Općinskog načelnika,
 • Poslovi razvoja općine,
 • Poslovi informatike za jedinstveni organ uprave,
 • Poslovi javnog obavještavanja o aktivnostima Općinskog načelnika, Vijeća, općinskih službi i odnosi sa javnošću (PR),
 • Praćenje, primjena i provođenje Zakona o slobodi pristupa informacijama,
 • Praćenje, priprema projekata i apliciranje za dobivanje sredstava za njihovu realizaciju iz domaćih i stranih izvora,
 • Poslovi turizma i prirodne bašine,
 • Obezbjeđenje funkcionisanja Sportske sale,
 • Poslovi prevođenja,
 • Tehnički poslovi za funkcionisanje kancelarije Općinskog načelnika (vozila, izrada i umnožavanje materijala itd.).
 • Osigurava uslove za rad Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela,
 • Priprema nacrte i prijedloge i prati provođenje odluka i drugih propisa, kao i pojedinačnih akata iz nadležnosti Općinskog vijeća,
 • Priprema nacrte ugovora u čijem zaključivanju učestvuje Općinsko vijeće,
 • Ostvaruje saradnju sa službama Općinskog načelnika prilikom priprema nacrta odluka i drugih akata koje donosi Općinsko vijeće u cilju obezbjeđenja metodološkog jedinstva u izradi,
 • Prati propise i ukazuje Općinskom vijeću na mjere koje treba poduzeti iz svoje nadležnosti,
 • Prati pojave od interesa za ostvarivanje ustavnosti i zakonitosti i stručno obrađuje pitanja koja treba ugraditi u općinske propise,
 • Prati provođenje Statuta Općine i Poslovnika o radu Općinskog vijeća,
 • Pruža stručnu pomoć općinskim vijećnicima u ostvarivanju njihove funkcije,
 • Priprema Program rada Općinskog vijeća i prati njegovu realizaciju,
 • Uspostavlja, izrađuje, vodi i održava evidencije iz nadležnosti Općinskog vijeća,
 • Priprema i organizuje sjednice Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela,
 • Izrađuje analize, izvještaje, informacije i druge stručne materijale iz nadležnosti Općinskog vijeća,
 • Pribavlja informacije i mišljenja vezano za predstavke građana od nadležnih službi za upravu, javnih ustanova i preduzeća,
 • Osigurava saradnju sa ombdusmenima i drugim tijelima za zaštitu ljudskih prava,
 • Uređuje i izdaje Službeni glasnik Općine Gračanica,
 • Vrši administrativno-tehničke i operativno-tehničke poslove za Općinsko vijeće i njegova radna tijela,
 • Vrši i druge poslove u skladu sa zakonom, drugim propisima i po nalogu Općinskog načelnika.

a) Odsjek za opće poslove, odnose sa javnošću i informacione tehnologije

 • U okviru Odsjeka obavljaju se sljedeći poslovi:
 • Organizovanje sjednica Kolegija Općinskog načelnika,
 • Poslovi tehničkog sekretara i protokola kancelarije Načelnika.
 • Uspostavljanje komunikacije sa sredstvima informisanja i organizovanje medijskih kampanja i akcija Načelnika Općine,
 • Kreiranje i sprovođenje promotivnih akcija i ostalih oblika komunikacije koji prezentuju i promovišu rad Načelnika Općine, jedinstvenog organa uprave i Općinskog vijeća,
 • Organizovanje javnih nastupa pomoćnika načelnika, šefova odsjeka i dr.,
 • Priprema tekstova za informisanje javnosti o aktivnostima Načelnika Općine, općinskih službi i Općinskog vijeća,
 • Uspostavljanje interne komunikacije u jedinstvenom općinskom organu,
 • Priprema i organizovanje konferencija za štampu Načelnika Općine,
 • Priprema saopštenja i obavještenja Načelnika, općinskih službi i Općinskog vijeća,
 • Uređivanje web stranice Općine,
 • Planiranje, izrada i implementacija Strategije komunikacije sa građanima u saradnji sa općinskim službama,
 • Priprema, kordinacija i realizovanje projekata ispitivanja javnog mijenja,
 • Uređivanje i izdavanje publikacija – promo materijala, biltena, brošura, vodića, pres kliping, obezbjeđivanje audio, video i foto zapisa o značajnim događajima u općini,
 • Poslovi vezani za međunarodnu saradnju općine,
 • Organizovanje informisanja u vanrednim prilikama,
 • Praćenje, ocjenjivanje i analiziranje povratnih informacija od građana i njihovih udruženja i kreiranje konkretnih mjera na poboljšanju imidža općine,
 • Poslovi na kontinuiranom unapređenju i održavanju informacionog sistema jedinstvenog općinskog organa,
 • Definisanje uspostavljanja integralnog informacionog sistema,
 • Poslovi administratora sistema upravljanja kvalitetom,
 • Održavanje i unapređenje zvanične interne prezentacije općine,
 • Drugi poslovi vezani za primjenu informacionih tehnologija,
 • Poslovi kopiranja i umnožavanja,
 • Obavljanje i drugih poslova po nalogu Općinskog načelnika.

b) Odsjek za razvojne projekte i Evropske integracije

U Odsjeku za razvojne projekte i Evropske integracije obavljaju se sljedeći poslovi:

 • Učešće u pripremi i praćenje realizacije Strategije razvoja općine i drugih strateških planova i programa, posebno u dijelu koordinacije i aktivnosti prikupljanja, praćenja i analize podataka, po svim segmentima razvoja, života i rada u općini,
 • Prati konkurse, priprema i izrađuje projekte, aplicira, sprovodi, vrši monitoring i internu evaluaciju projekata prema donatorskim organizacijama i višim nivoima vlasti sa aspekta ekonomskog razvoja,
 • Prati međunarodne fondove kao izvore finansiranja i sufinansiranje projekata, aplicira za općinu i proslijeđuje informacije potencijalnim zainteresovanim aplikantima,
 • Prati i koordinira aktivnosti na sprovođenju direktiva Evropske Unije i poslovima vezanim za Evropske integracije,
 • Učestvuje u koordinaciji i zajedničkom djelovanju sa predstavnicima drugih službi, kao i predstavnicima javnih ustanova u cilju kreiranja zajedničkih aplikacija i njihove implementacije,
 • Sarađuje se međunarodnim donatorskim i kreditnim organizacijama,
 • Identifikacija projekata, stručna razrada i uspostavljanje elektronske baze podataka,
 • Obavještavanje građana, udruženja i privrednih subjekata o realizaciji strateških ciljeva i strateških planova i projekata,
 • Praćenje stručne i tehničke podrške, pripreme kandidovanja i praćenja realizacije projekata od značaja za privredni, društveni i kulturni razvoj općine,
 • Pripremu dokumentacije i aplikacija za sredstva Evropskih fondova i javne pozive viših nivoa vlasti i međunarodnih organizacija,
 • Praćenje realizacije odobrenih projekata i izrada završnih izvještaja,
 • Poslovi vezani za projekte Evropskih integracija,
 • Poslovi prevođenja stranih jezika,
 • Obavljanje i drugih poslova iz djelokruga rada i po nalogu Općinskog načelnika.

c) Odsjek za rad Općinskog Vijeća

U okviru Odsjeka za rad Općinskog vijeća obavljaju se slijedeći poslovi:

 • Stručni i tehnički poslovi za održavanje sjednica Vijeća.
 • Stručni i tehnički poslovi za rad komisija i radnih tijela Vijeća.
 • Stručni i tehnički poslovi saradnje sa službama u vezi pripreme materijala za Vijeće.
 • Saradnja sa domaćim međunarodnim organizacijama u vezi sa poboljšavanjem rada Vijeća.
 • Stručni i tehnički poslovi za izdavanje službenih glasnika Općine.
 • Poslovi oko izrade Statuta Općine, Poslovnika i Programa rada Općinskog vijeća.
 • Stručni i tehnički poslovi zapisnika, tonskih zapisa i slično.

d) Sportska sala

 • U  okviru sportske sale kao posebne unutrašnje organizacione jedinice u okviru Kabineta načelnika obavljaju se poslovi organizovanja sportskih takmičenja, organizovanog korištenja prostora sale, gradskog terena sa vještačkom travom, poslovi pružanja ugostiteljskih usluga, održavanje sale i higijene u sali i drugi poslovi po nalogu Općinskog načelnika.

ODNOSI S JAVNOŠĆU: Tel: 035-700-802 E-mail: pr@opcina-gracanica.ba Odsjek za razvojne projekte i Evropske integracije Tel: 035/700-832 E-mail:  n.naimkadic@opcina-gracanica.ba STRUČNA SLUŽBA OV

 • Stručni i tehnički poslovi za održavanje sjednica Vijeća.
 • Stručni i tehnički poslovi za rad komisija i radnih tijela Vijeća.
 • Stručni i tehnički poslovi saradnje sa službama u vezi pripreme materijala za Vijeće.
 • Saradnja sa domaćim međunarodnim organizacijama u vezi sa poboljšavanjem rada Vijeća.
 • Stručni i tehnički poslovi za izdavanje službenih glasnika Općine.
 • Poslovi oko izrade Statuta Općine, Poslovnika i Programa rada Općinskog vijeća.
 • Stručni i tehnički poslovi zapisnika, tonskih zapisa i slično.

KONTAKT Dženana Tukulj, Sekretar tel: 035-700-821 mail: dz.tukulj@opcina-gracanica.ba Stručna služba: Tel: 035/700-816 Fax: 035/706-679