.

.

.

E-obrasci

Na ovoj stranici možete naći obrasce zahtjeva za sve usluge koje se pružaju u okviru službi Općine Gračanica. Na obrascima zahtjeva navedena je sva dokumentacija koju je potrebno priložiti prilikom podnošenja svakog pojedinačnog zahtjeva.
Popunjen i potpisan obrazac zahtjeva, zajedno sa njemu pripadajućom dokumentacijom, možete poslati na adresu:

Općina Gračanica
Mula Mustafe Bašeskije br.1
75 320 Gračanica
sa naznakom „ZA PRIJEMNU KANCELARIJU“

i Vaš zahtjev će biti uredno zaprimljen i procesuiran a Vi blagovremeno informisani o načinu njegovog rješavanja.

Dokumente je moguće otvoriti u PDF obliku (PortableDataFormat). Program za pregledavanje PDF datoteka moguće je preuzeti bez nadoknade sa adrese (www.adobe.com).

Stručna služba vijeća

Kabinet općinskog načelnika

Služba za poduzetništvo, lokalni razvoj i finansije

Služba za prostorno uređenje, geodetske i imovinsko pravne poslove

Služba za upravu, društvene djelatnosti, boračko invalidsku zaštitu  i zajedničke poslove

Služba za civilnu zaštitu

Općina Gračanica © 2012. Sva prava pridržana.