.

.

.

Zdravstvo

Općina Gračanica ima kvalitetno organiziranu kako primarnu, tako i sekundaru zdravstvenu zaštitu. Primarna zdravstvena zaštita organizirana je u Domu zdravlja, privatnim ordinacijama i apotekama, a sekundarna u Općoj bolnici dr. Mustafa Beganović.
Prema podacima Zavoda za zdravstvo u Tuzlanskom kantonu, zdravstveno osiguranje na op?¦ini Gra?¨anica koriste 43.492 korisnika, od toga 22.233 nosilaca zdravstvenog osiguranja i za 21. 709 ?¨lanova njihovih obitelji (podatak iz 2006.).

DOM ZDRAVLJA

Ustanova raspolaže sa 4.854 kvadratna metara korisnog prostora. Tehnička opremljenost ustanove je na zavidnom nivou. U funkciji je 14 područnih ambulanti i sedam ambulanti porodične medicine i to četiri u centralnom objektu i tri na terenu (Lukavica, Mirična i Doborovci). Ukupno je zaposleno 158 radnika, od čega 128 medicinskih i 30 nemedicinskih radnika. U strukturi medicinskih radnika, 41 je sa visokom stručnom spremom i to 20 doktora specijalista, 14 doktora medicine opće prakse, tri doktora stomatologa, jedan liječnik biohemičar i tri liječnika pripravnika, pet radnika je sa višom stručnom spremom i 80 sa srednjom stručnom spremom (podaci iz 2006.). To su kapaciteti koji u potpunosti odgovaraju potrebama ustanove i korisnicima zdravstvenih usluga.
Prema planu razvoja primarne zdravstvene zaštite na području općine, slijedi period razvoja porodične medicine, čime će se zdravstvena zaštita još više približiti korisnicima zdravstvenih usluga.

OPĆA BOLNICA

ZdravstvoNakon stjecanja potrebnih kadrovskih, medicinsko-tehničkih i zakonskih uvjeta, krajem ožujka/marta 2000. godine, Općinsko vijeće Gračanica donijelo je Odluku o osnivanju Opće bolnice u Gračanici, koja je ponijela ime poznatog Gračanlije prof. dr. Mustafe Beganovića. U ustanovi je zastupljeno specijalističko-konsultativno liječenje, urgentna medicina, laboratorijska, radiološka i druga dijagnostika i snabdijevanje lijekovima. Bolnica pruža stacionarnu sekundarnu zdravstvenu zaštitu stanovništvu Gračanice i šireg područja iz interne medicine, pedijatrije, ginekologije, opće hirurgije, neuropsihijatrije, te polikliničke i specijalističko-konsultativne zdravstvene zaštite iz svih specijalnosti. Raspolaže sa 105 bolničkih postelja. Kapaciteti Opće bolnice smješteni su u starom dijelu objekta Doma zdravlja, ukupne površine od 2.557 metara kvadratnih, suteren prizemlje i sprat, te dijelom u novom objektu-hemodijaliza. 
U Općoj bolnici "Dr. Mustafa Beganović“ zaposlen je 141 radnik, od toga 10 specijalista, sedam doktora medicine, pet doktora medicine - pripravnika, tri sa višom medicinskom školom, 89 medicinskih sestara/tehničara i 27 zaposlenih u administrativno-tehničkom dijelu (podaci iz 2006.).

Više na: www.bolnica-gracanica.com

Općina Gračanica © 2012. Sva prava pridržana.