.

.

.

JAVNI OGLAS za izbor i imenovanje na poziciju članova Nadzornog odbora J.P. „Komus“ d.o.o. Gračanica

   Na osnovu člana 36. tačka 11.Statuta Općine Gračanica („Službeni glasnik Općine Gračanica“, broj: 4/09), člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 12/03, 34/03 i 65/13), Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanja na pozicije u reguliranim tijelima Općine Gračanica („Službeni glasnik Općine Gračanica“, broj: 9/09 i 2/12) i Statuta Javnog preduzeća „Komus“ d.o.o Gračanica (Službeni glasnik Općine Gračanica“, broj: 7/13)  Općinski načelnik Općine Gračanica, objavljuje :

 

JAVNI  OGLAS

za izbor i imenovanje na poziciju članova

Nadzornog odbora J.P. „Komus“  d.o.o. Gračanica

 

 

Objavljuje se javni oglas za izbor i imenovanje tri člana Nadzornog odbora J.P. „Komus“  d.o.o. Gračanica (predsjednik i dva člana).

 Mandat članova Nadzornog odbora traje 4 (četiri) godine, uz mogućnost ponovnog  imenovanja u skladu sa Zakonom.                                        

I    Opis pozicije :

      Nadzorni odbor javnog preduzeća (u daljem tekstu: Društvo) u okviru propisanih ovlaštenja,    

      obavlja sljedeće poslove :

-          nadzire poslovanje društva,

-          priprema poslovnike i predlaže ih Skupštini,

-          usvaja Pravilnike predložene od strane Uprave,

-          priprema Etički kodeks u saradnji sa Odborom za reviziju i predlaže ga Skupštini,

-          vrši izbor kandidata Odbora za reviziju i podnosi prijedlog za njihovo imenovanje Skupštini,

-          razmatra provedbeni propis (Pravilnik i Upustvo) za postupak nabavki s aspekta njegove usaglašenosti sa važećim propisima i nadzire njegovu provedbu,

-          daje mišljenje Skupštini o prijedlogu Uprave za raspodjelu dobiti,

-          predlaže Skupštini način pokrića gubitka,

-          imenuje i razrješava članove Uprave u skladu sa postupcima utvrđenim u Poslovniku te važećim propisima,

-          daje ovlaštenja za aktivnosti Društva, koje su ograničene Zakonom o javnim preduzećima u Federaciji BiH,

-          daje upute direktoru za provođenje preporuka u vezi sa uočenim nepravilnostima,

-          organizira izradu vjerodostojnih  računovodstvenih evidencija i finansijskih izvještaja  u skladu sa važećim zakonima o računovodstvu i reviziji  iz kojih je vidljiv finansijski položaj Društva radi davanja na uvid svim licima  koja imaju legitiman interes za poslovanje Društva,

-          usvaja izvještaj Uprave o poslovanju Društva sa bilansom stanja, bilansom uspjeha i izvještajem revizora,

-          podnosi Skupštini na usvajanje godišnji izvještaj o radu i poslovanju Društva koji uključuje finansijski izvještaj i izvještaj vanjskog revizora, izvještaj o radu Nadzornog odbora i Odbora za reviziju,

-          podnosi Skupštini prijedlog trogodišnjeg plana poslovanja, odnosno revidiranog plana poslovanja u skladu sa članom 23. Zakona o javnim preduzećima i prijedlog godišnjeg plana poslovanja,

-          podnosi pismeni zahtjev za sazivanje Skupštine ili neposredno saziva Skupštinu u slučajevima utvrđenim ovim Statutom, prisustvuje sjednicama Skupštine i učestvuje u radu bez prava odlučivanja,

-          vrši sistematski nadzor nad poslovanjem i zakonitošću poslovanja Društva, te vrši pregled poslovnih knjiga i dokumentacije,

-          daje instrukcije organima Društva radi otklanjanja nepravilnosti u radu,

-          nadzire  Upravu u primjeni preporuka datih od strane Odbora za reviziju i vanjskog revizora,

-          redovno izvještava Skupštinu Društva o svom radu,

-          obavlja i druge poslove predviđene zakonom.

 

II        Opći uslovi :

            Kandidat za  imenovanje  na poziciju u  Nadzorni odbor treba da ispunjava sljedeće  opće uslove :

-    da je državljanin BiH, 

-    da je stariji od 18 godina, a mlađi od 65 godina,

-    da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova na koje se kandidira,

-    da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u

      BiH, u  periodu od tri godine prije objave javnog oglasa,

-          da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji (član IX.1.Ustava Bosne i Hercegovine),

-          da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i 

            drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine,

-          da nije u sukobu interesa u ličnom ili profesionalnom odnosu sa društvom u kom aplicira na poziciju predsjednika odnosno člana Nadzornog odbora,

-          da nije član organa zakonodavne, izvršne ili sudske vlasti ili savjetnik u smislu Zakona o      sukobu  interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine,

-          da nije osuđivan za krivično djelo (uvjerenje naknadno prilaže izabrani kandidat),

-          da nije lice kome je  pravosnažnim rješenjem o prekršaju izrečena kazna za privredni prijestup, niti da je izrečena zaštitna mjera „zabrana vršenja poziva, djelatnosti ili dužnosti“ niti  zabranjeno obavljanje aktivnosti za poziciju na  koju se  kandiduje ( uvjerenje naknadno prilaže izabrani kandidat).

III      Posebni uslovi :

           Pored općih uslova kandidat za člana nadzornog odbora treba da  ispunjava i posebne uslove :

-          VII stepen složenosti zanimanja VSS ili VŠS,

-          najmanje 3 godine radnog staža u struci,

-          da nije direktor, član upravnog, nadzornog ili odbora za reviziju u nekom od reguliranih organa /privrednih društava,

-          da nije na poziciji direktora ili člana uprave u reguliranom organu u kojem se kandiduje,

-          da ima komunikativne i kreativne sposobnosti za savjesno, odgovorno i odlučno obavljanje upražnjene pozicije,

-          da je prošao odgovarajuće usavršavanje u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Uredbom Vlade Federacije BiH o usavršavanju predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala, odnosno da preuzima obavezu da usavršavanje obavi u roku utvrđenom Uredbom o usavršavanju predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala .

Pored općih i posebnih uslova, prilikom procjene kvalifikacije i iskustva svih kandidata uzet će se u obzir i slijedeće karakteristike kandidata: rezultati rada ostvareni tokom prethodnog radnog angažovanja i veći stepen stručne spreme srodnog zanimanja, kao i slijedeći kriteriji : stručne, iskustvene i organizacijske sposobnosti vršenja poslova finansijskog nadzora, sposobnost primjene zakona i drugih propisa posebno u oblasti primarne djelatnosti društva, prilagodljivost timskom radu i sposobnost za savjesno odgovorno obavljanje pozicije za koju se kandiduje, sposobnost odlučnog i nepristrasnog donošenja odluka i preporuke poslodavca tokom prethodnog radnog angažmana.

IV  Potrebni dokumenti :

      Zainteresirani kandidati dužni su podnijeti pismenu prijavu sa potpunom dokumentacijom

      kojom dokazuju tražene uslove iz oglasa, i to:

-          biografiju, adresu i kontakt telefon,

-          izvod iz matične knjige rođenih  ili ovjerenu kopiju lične karte,          

-          uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),

-          ovjerenu fotokopiju diplome,

-          uvjerenje o radnom iskustvu,

-          ovjerene izjave kandidata iz tačke II. na alineju 3,4, 5, 6, 7, 8, 9,10 i tačke III. na alineju 3 i 4.

-          certifikat da je kandidat prošao odgovarajuće usavršavanje u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Uredbom o usavršavanju predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala, odnosno ovjerenu izjavu kandidata  iz tačke III. na alineju 6. da prihvata obavezu da usavršavanje obavi u roku utvrđenom Uredbom o usavršavanju predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj: 71/09, 33/10, 23/11, 83/11, 2/13, 80/13 , 48/15, 60/16 i 88/17).

Dokumenti koji se prilažu uz prijavu moraju biti dostavljeni u originalu ili ovjerenoj kopiji.         

Kandidati koji uđu u uži izbor  biti će pozvani na intervju pred Komisijom za izbor. Kandidati koji ne budu stavljeni na listu sa užim izborom i ne budu pozvani na intervju neće biti razmatrani u daljem procesu imenovanja.

 Javni oglas ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana posljednjeg objavljivanja, a isti će biti objavljen u dnevnom listu „Oslobođenje“  i „Službenim novinama Federacije BiH“.

           

Prijavu sa potrebnom dokumentacijom dostaviti lično ili preporučenom pošiljkom sa naznakom :

« Prijava na javni oglas za izbor i imenovanje na poziciju članova Nadzornog odbora JP „Komus“  d.o.o. Gračanica“ –  NE OTVARATI « na adresu Općina Gračanica, Mula Mustafe Bašeskije broj 1, 75320 Gračanica – Komisija za izbor .

 

 Na poleđini koverte upisati ime i prezime podnosioca prijave, adresu i kontakt telefon.

 

 Neblagovremene  i nepotpune prijave neće se  razmatrati.

                                                                                

                                                                                                               OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                                                Nusret Helić

 

Općina Gračanica © 2012. Sva prava pridržana.