JAVNI OGLAS JP Veterinarska stanica

BOSNA I HERCEGOVINA

Federacija Bosne i Hercegovine

Tuzlanski kanton

OPĆINA GRAČANICA

OPĆINSKI NAČELNIK

 

Broj: 02-05-00842-2017

Datum, 17.03.2017. godine

 

               Na osnovu člana 36. tačka 11.Statuta Općine Gračanica („Službeni glasnik Općine Gračanica“, broj: 4/09), člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 12/03, 34/03 i 65/13), i Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanja na pozicije u reguliranim tijelima Općine Gračanica („Službeni glasnik Općine Gračanica“, broj: 9/09 i 2/12), Općinski načelnik Općine Gračanica, objavljuje :

 

 

JAVNI  OGLAS

za izbor i imenovanje na poziciju članova

Nadzornog odbora JP „Veterinarska stanica“ d.o.o. Gračanica

 

 

Objavljuje se javni oglas za izbor i imenovanje  dva člana Nadzornog odbora

 JP „Veterinarska stanica“ d.o.o. Gračanica :

  • član nadzornog  odbora,  iz reda osnivača                    
  • član nadzornog  odbora,  iz reda zaposlenih                                      

Mandat članova koji će se imenovati vezan je za mandat postojećih članova, uz  mogućnost ponovnog  

imenovanja u skladu sa Zakonom.                        

  1. I.                   OPIS POZICIJE

      Upravni odbor javnog preduzeća u  okviru  ovlaštenja obavlja sljedeće poslove :

-          nadzire poslovanje društva,

-          nadzire rad uprave,

-          usvaja završni račun i usvaja izvještaj uprave o poslovanju po polugodišnjem i godišnjem obračunu, sa bilansom stanja i bilansom uspjeha ,

-       podnosi skupštini godišnji izvještaj o poslovanju Društva, izvještaj Nadzornog odbora  i Odbora za reviziju, kao i plan poslovanja za narednu poslovnu godinu,

-          bira predsjednika Nadzornog odbora,

-          imenuje i razrješava upravu Društva,

-          predlaže raspodjelu i način upotrebe  dobiti i način pokrića gubitka,

-          donosi opšta akta, za čije usvajanje nije predviđena izričita nadležnost Skupštine,

-          priprema poslovnike i predlaže ih Skupštini

-          priprema etički kodeks i predlaže ga skupštini,

-          vodi postupak za utvrđivanje kandidata odbora za reviziju i podnosi prijedlog za imenovanje odbora za reviziju skupštini,

-          razmatra provedbeni propis za postupak nabavke i nadzire njegovo provođenje,

-          daje mišljenje Skupštini o prijedlogu Uprave za raspodjelu dobiti,

-          imenuje i razrješava  direktore/članove Uprave u skladu sa postupcima utvrđenim u poslovniku odnosno poslovnicima te važećim propisima,

-          daje ovlaštenja za aktivnosti  koje su ograničene na osnovu odredaba Zakona o javnim preduzećima F BiH,

-          daje upute direktoru za provođenje uviđaja u vezi sa uočenim nepravilnostima,

-          obrazuje povremene komisije i utvrđuje njihov sastav i zadatke,

-          odlučuje o procjeni uloženih stvari i prava u osnovnom kapitalu,

 

-          donosi odluke o nabavci i prodaji osnovnih sredstava, u skladu sa Statutom društva,

-          usvaja izvještaj direktora o obavljenom službenom putovanju u inostranstvo u roku od deset dana od dana završenog putovanja,

-          odlučuje o drugim pitanjima utvrđenim zakonom.

II. OPĆI USLOVI

       Kandidat za  imenovanje  na poziciju u  Nadzorni odbor treba da ispunjava sljedeće  opće uslove :

-    da je državljanin BiH, 

-    da nije mlađi od 18 godina niti stariji od 65 godina,

-    da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova na koje se kandidira,

-    da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kom nivou vlasti u

      BiH, u  periodu od tri godine prije objave javnog oglasa,

-     da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji (član IX.1.Ustava Bosne i Hercegovine),

-     da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i  drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine,

-     da nije član organa zakonodavne, izvršne ili sudske vlasti ili savjetnik u smislu Zakona o  sukobu  interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine,

-      da nema privatni finansijski interes u reguliranom organu u koji se kandiduje,

-          da nije osuđivan za krivično djelo (uvjerenje naknadno prilaže izabrani kandidat),

-          da nije lice kome je  pravosnažnim rješenjem o prekršaju izrečena kazna za privredni prijestup, niti da je izrečena zaštitna mjera „zabrana vršenja poziva, djelatnosti ili dužnosti“ niti  zabranjeno obavljanje aktivnosti za poziciju na  koju se  kandiduje ( uvjerenje naknadno prilaže izabrani kandidat).

III. POSEBNI USLOVI

           Pored općih uslova kandidat za člana nadzornog odbora treba da  ispunjava i posebne uslove :

-          da ima završenu visoku ili višu stručnu spremu, pravnog, ekonomskog, tehničkog i drugog usmjerenja,

-          da ima radno iskustvo od najmanje 3 godine nakon sticanja stručne spreme na poslovima u okviru svog zanimanja,

-          da nije član upravnog ili nadzornog odbora u nekom od reguliranih organa,

-          da nije na poziciji direktora ili člana uprave u reguliranom organu u kojem se kandiduje,

-          da ima komunikativne i kreativne sposobnosti za savjesno, odgovorno i odlučno obavljanje upražnjene pozicije,

-        da je prošao odgovarajuće usavršavanje u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Uredbom Vlade Federacije BiH o usavršavanju predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala, odnosno da preuzima obavezu da usavršavanje obavi u roku utvrđenom Uredbom o usavršavanju predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala .

Pored općih i posebnih uslova, prilikom procjene kvalifikacije i iskustva svih kandidata uzet će se u obzir i sljedeće karakteristike kandidata:

-          rezultati rada ostvareni tokom prethodnog radnog angažovanja,

-          veći stepen stručne spreme srodnog zanimanja.

IV.  POTREBNI DOKUMENTI

      Zainteresirani kandidati dužni su podnijeti pismenu prijavu sa potpunom dokumentacijom

      kojom dokazuju tražene uslove iz oglasa, i to:

-          kraću biografiju, adresu i kontakt telefon,

-          izvod iz matične knjige rođenih  ili ovjerenu kopiju lične karte,         

-          uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),

-          ovjerenu fotokopiju diplome,

-          uvjerenje o radnom iskustvu,

-          ovjerene izjave kandidata iz tačke II. na alineju 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10 i tačke III. na alineju 3 i 4.

-          certifikat da je kandidat prošao odgovarajuće usavršavanje u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Uredbom o usavršavanju predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala, odnosno ovjerenu izjavu kandidata  iz tačke III. na alineju 6 da prihvata obavezu da usavršavanje obavi u roku utvrđenom Uredbom o usavršavanju predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala ( „Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj: 71/09, 33/10, 23/11, 83/11, 2/13, 80/13 , 48/15 i 60/16 ).

Dokumenti koji se prilažu uz prijavu moraju biti dostavljeni u originalu ili ovjerenoj kopiji.        

Kandidati koji uđu u uži izbor  biti će pozvani na intervju pred Komisijom za izbor. Kandidati koji ne budu stavljeni na listu sa užim izborom i ne budu pozvani na intervju neće biti razmatrani u daljem procesu imenovanja.

Javni oglas ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana posljednjeg objavljivanja, a isti će biti objavljen u dnevnom listu „Oslobođenje“  i „Službenim novinama Federacije BiH“.

            Prijavu sa potrebnom dokumentacijom dostaviti lično ili preporučenom pošiljkom sa naznakom :

 « Prijava na javni oglas za izbor i imenovanje na poziciju članova Nadzornog odbora“ –  NE OTVARATI « na adresu Općina Gračanica, Mula Mustafe Bašeskije broj 1, 75320 Gračanica – Komisija za izbor .

Na poleđini koverte upisati ime i prezime podnosioca prijave, adresu i kontakt telefon.

 Neblagovremene  i nepotpune prijave neće se  razmatrati.

 

 

                                                                                

                                                                                                               OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                                                         Nusret Helić s.r.