JAVNI OGLAS ustanove BKC i JU Centar za socijalni rad

BOSNA I HERCEGOVINA

Federacija Bosne i Hercegovine

Tuzlanski kanton

OPĆINA GRAČANICA

OPĆINSKI NAČELNIK

 

Broj: 02-05-00844-2017

Datum, 17.03.2017. godine  

 

               Na osnovu člana 36. tačka 11.Statuta Općine Gračanica („Službeni glasnik Općine Gračanica“, broj: 4/09), člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 12/03, 34/03 i 65/13), Uredbe sa zakonskom snagom o ustanovama („Službeni list RBiH“ broj: 6/92, 8/93 i 13/94) i Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanja na pozicije u reguliranim tijelima Općine Gračanica („Službeni glasnik Općine Gračanica“, broj: 9/09 i 2/12), Općinski načelnik Općine Gračanica, objavljuje :

 

 

JAVNI  OGLAS

za izbor i imenovanje na poziciju člana Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad Gračanica,

i člana Upravnog odbora JU Bosanski kulturni centar Gračanica

 

Objavljuje se javni oglas za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora čiji je osnivač Općina Gračanica  :

1. JU „Centar za socijalni rad“ Gračanica, jedan član

  • član upravnog  odbora,  iz reda osnivača  

2. JU „Bosanski kulturni centar“ Gračanica , jedan član

  •             član upravnog  odbora,  iz reda zaposlenih   

Mandat člana Upravnog odbora  koji će se imenovati vezan je za mandat postojećih članova, uz mogućnost ponovnog imenovanja u skladu sa Zakonom.                                                                                    

  1. I.                      OPIS POZICIJA

       Upravni odbor JU „Centar za socijalni rad“ Gračanica i JU „Bosanski kulturni centar“ Gračanica u  

       okviru svojih ovlaštenja obavlja sljedeće poslove :

-          donosi pravila ustanove,

-          imenuje i razrješava direktora,

-          utvrđuje planove rada i razvoja,

-          utvrđuje godišnji program rada,

-          donosi finansijski plan i usvaja godišnji obračun,

-          donosi opšti akt o organizaciji i sistematizaciji poslova i druge opšte akte  u skladu sa zakonom i pravilima Ustanove,

-          odlučuje o svim pitanjima obavljanja djelatnosti, radi kojih je osnovan, ako zakonom  nije određeno da o određenim pitanjima odlučuje drugi organ Ustanove,

-          usmjerava, kontroliše i ocjenjuje rad direktora Ustanove, rješava sva pitanja odnosa sa osnivačem,

-          odlučuje o korištenju sredstava preko iznosa utvrđenog pravilima Ustanove,

-          odgovara osnivaču za rezultate rada Ustanove,

-          odlučuje o prigovoru  zaposlenika na rješenje kojim je direktor Ustanove na osnovu ovlaštenja određenih pravilima odlučio o pravu, obavezi i odgovornosti zaposlenika iz radnog odnosa,

-          podnosi osnivaču najmanje jednom godišnje izvještaj o poslovanju Ustanove,

-          vrši i druge poslove u skladu sa zakonom i pravilima Ustanove.

      II.  OPĆI USLOVI

            Kandidat za  imenovanje  na poziciju u  Upravni odbor treba da ispunjava sljedeće  opće uslove :

-    da je državljanin BiH, 

-    da je stariji od 18 godina,

-    da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova na koje se kandidira,

-    da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kom nivou vlasti u

      BiH, u  periodu od tri godine prije objave javnog oglasa,

-          da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji (član IX.1.Ustava Bosne i Hercegovine),

-          da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i 

            drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine,

-          da nije član organa zakonodavne, izvršne ili sudske vlasti ili savjetnik u smislu Zakona o      sukobu  interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine,

-          da nema privatni finansijski interes u reguliranom organu u koji se kandiduje,

-          da nije osuđivan za krivično djelo (uvjerenje naknadno prilaže izabrani kandidat),

-          da nije lice kome je  pravosnažnim rješenjem o prekršaju izrečena kazna za privredni prijestup, niti da je izrečena zaštitna mjera „zabrana vršenja poziva, djelatnosti ili dužnosti“ niti  zabranjeno obavljanje aktivnosti za poziciju na  koju se  kandiduje ( uvjerenje naknadno prilaže izabrani kandidat),

    III. POSEBNI USLOVI

            Pored općih uslova kandidat za člana upravnog odbora  treba da ispunjava i posebne uslove:

-          da ima završenu visoku ili višu stručnu spremu, pravnog, ekonomskog, tehničkog i drugog usmjerenja,

-          da ima radno iskustvo od najmanje 3 godine nakon sticanja stručne spreme na poslovima u okviru svog zanimanja,

-          da nije član upravnog ili nadzornog odbora u nekom od reguliranih organa,

-          da nije na poziciji direktora ili člana uprave u reguliranom organu u kojem se kandiduje,

-          da ima komunikativne i kreativne sposobnosti za savjesno, odgovorno i odlučno obavljanje upražnjene pozicije,

Pored općih i posebnih uslova, prilikom procjene kvalifikacije i iskustva svih kandidata uzet će se u obzir i sljedeće karakteristike kandidata:

-          rezultati rada ostvareni tokom prethodnog radnog angažovanja,

-          veći stepen stručne spreme srodnog zanimanja.

IV.  POTREBNI DOKUMENTI

      Zainteresirani kandidati dužni su podnijeti pismenu prijavu sa potpunom dokumentacijom

      kojom dokazuju tražene uslove iz oglasa, i to:

-          kraću biografiju, adresu i kontakt telefon,

-          izvod iz matične knjige rođenih  ili ovjerenu kopiju lične karte,         

-          uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),

-          ovjerenu fotokopiju diplome,

-          uvjerenje o radnom iskustvu,

-          ovjerene izjave kandidata iz tačke II na alineju 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10 i tačke III. na alineju 3 i 4.

 Dokumenti koji se prilažu uz prijavu moraju biti dostavljeni u originalu ili ovjerenoj kopiji.

Kandidati koji uđu u uži izbor  biti će pozvani na intervju pred Komisijom za izbor. Kandidati koji ne budu stavljeni na listu sa užim izborom i ne budu pozvani na intervju neće biti razmatrani u daljem procesu imenovanja.

 Javni oglas ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana posljednjeg objavljivanja, a isti će biti objavljen u dnevnom listu „Oslobođenje“  i „Službenim novinama Federacije BiH“.

            Prijavu sa potrebnom dokumentacijom dostaviti lično ili preporučenom pošiljkom sa naznakom :

« Prijava na javni oglas za izbor i imenovanje na poziciju člana Upravnog odbora (navesti ustanovu na koju se prijava odnosi) –  NE OTVARATI « na adresu Općina Gračanica, Mula Mustafe Bašeskije broj 1, 75320 Gračanica – Komisija za izbor .

Na poleđini koverte upisati ime i prezime podnosioca prijave, adresu i kontakt telefon.

 Neblagovremene  i nepotpune prijave neće se  razmatrati.

 

 

                                                                                 

                                                                                                               OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                                                         Nusret Helić s.r.