.

.

.

J A V N I P O Z I V za odabir korisnika grant sredstava «Podrška razvoju Kantona» za 2016. godinu

Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona («Službene novine Tuzlanskog kantona», broj: 17/00, 3/01, 12/03, 10/05, 3/08, 8/11 i 15/13) i člana 5. stav 4., člana 6. stav 4., člana 7. stav 4., člana 8. stav 4., člana 9. stav 4., člana 10. stav 4., člana 11. stav 4., člana 12. stav 4. i člana 13. stav 4. Odluke o utvrđivanju programa, uslova, kriterija i postupka za raspodjelu sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2016. godinu sa pozicije 21010006 – „Podrška razvoju Kantona", broj: 02/1-02-14070/16 od 24.05.2016. godine, Ministarstvo razvoja i poduzetništva Tuzlanskog kantona, raspisuje

 

J A V N I P O Z I V
za odabir korisnika grant sredstava «Podrška razvoju Kantona» za 2016. godinu

 

Dokuente i priloge možete pronaći na sljedećem linku:

http://www.vladatk.kim.ba/javni-pozivi-mrp/4056-j-a-v-n-i-p-o-z-i-v-za-odabir-korisnika-grant-sredstava-podrska-razvoju-kantona-za-2016-godinu

 

Općina Gračanica © 2012. Sva prava pridržana.