.

.

.

JAVNI POZIV ZA DODJELU DONACIJA U 2016.GODINI

Na osnovučlana 4.i 5. Zakona o donacijamapreduzeća u javnomvlasništvuili pod javnom kontrolom u Federaciji Bosne I Hercegovine („Sl. novineFederacijeBiH“, broj:13/03), člana102.Statuta J.P. Komus d.o.o. Gračanica te Odluke Nadzornog odbora broj:01-3-654/16 od 31.05.2016. godine,director Društva raspisuje

 

JAVNI POZIV ZA DODJELU DONACIJA

U 2016.GODINI

 

 

 

I  Predmet oglasa

 

Predmet Javnog oglasa je dodjela donacija koje u 2016. godini dodjeljuje J.P. „KOMUS” d.o.o. Gračanica (u daljem tekstu: Društvo) pravnim licima, kao podršku za finansiranje programa ili projekata ili aktivnosti na području Općine Gračanica iz oblasti:

 

  • SPORTA,
  • KULTURE,
  • ZAŠTITE OKOLIŠA

 

Donacije se dodjeljuju isključivo u novčanim sredstvima - novcu, uplatom na transakcijski račun korisnika – primaoca donacije.

 

 II  Pravo učešća za dodjelu donacija 

 

Pravo učešća za dodjelu donacije kroz programe ili projekte ili aktivnosti imaju sva pravna lica-nevladine i neprofitne organizacije, koja ispunjavaju uslove definirane ovim pozivom.

 

III Uslovi za dodjelu donacija  

 

 Da bi Korisnik (pravno lice) ostvario poslovnu saradnju sa Društvom za dodjelu donacija, potrebno je da ispunjava sljedeće uslove:

           

1.  da je registrovano pravno lice na području Općine Gračanica i

2.  dadostavi popunjen Aplikacijski obrazac za dodjelu donacije sa svim traženim/potrebnim dokumentima navedenim u tački V) Zahtjeva za dodjelu donacija ovoga Javnog oglasa.

 

Prijava/aplikacija na Javni poziv za dodjelu donacija koje daje Društvo će biti odbačena u slučaju da:

 a)  Korisnik dostavi lažnu, nepotpunu i netačnu dokumentaciju;

b)   Korisnik djelimično ili u cijelosti netačno popuni prijavu za Javni oglas;

c)   Program ili projekat ili aktivnost bude u suprotnosti sa poslovnom strategijom Društva;

 

 

 IV  Kriteriji za odabir i dodjelu donacija

 

Kvalifikacija i ocjena prispjelih prijava za odabir i dodjelu donacija vrši se na osnovu sljedećih kriterija: 

  • Kvalitetioriginalnostprogramailiprojekta,
  • Direktna ili indirektna dobrobit za društvenu zajednicu,
  • Samoodrživost projekta ili programa ili aktivnosti,
  • Ispunjenje općih uvjeta za dodjelu donacij

 

V Zahtjev za dodjelu donacija  

 

Zahtjev za dodjelu donacija podnosi se na obrascu: „Aplikacijski obrazac za prijavu na javni poziv za dodjelu donacija u 2016.godini“, koji je objavljen na web portalu Društva (http://www.komus.ba) ili se može podići na protokolu u sjedištu Društva, uz koji se obavezno prilaže sljedeća dokumentacija:

 

1/         Popunjen Aplikacijski obrazac za prijavu na javni poziv

2/         Ovjerena fotokopija Rješenja o registraciji podnosioca prijave, iz kojeg se može utvrditi

njegov status;

3/         Ovjerenu fotokopiju Uvjerenja o poreskoj registraciji (identifikacijski broj – JIB) i

identifikacijski broj obveznika neoporezivih poreza – PDV broj, ako postoji;

4/         Fotokopiju ugovora sa poslovnom bankom ili potvrdu poslovne banke o otvaranju

transakcijskog računa;

5/         Izjavu kojom potvrđuje da za program ili projekat ili aktivnost sa kojim želi aplicirati za

dodjelu donacija nije dobio donaciju od firme koja se bavi istom ili srodnom djelatnošću

kao Društvo.

 

Prijava za dodjelu donacija mora biti čitko i uredno popunjena, ovjerena pečatom i potpisom ovlaštene osobe podnosioca prijave.

 

VI    Podnošenje prijave za dodjelu donacija

 

Prijava za dodjelu donacija, sa navedenom dokumentacijom, dostavlja se u zatvorenoj koverti na adresu: J.P. Komus d.o.o., Mehmeda Ahmedbegovića br.9, 75 320 Gračanica, s naznakom: „Prijava na Javni oglas za dodjelu donacija u 2016. godini – NE OTVARATI„.   U obzir će se uzeti samo one prijave koje ispunjavaju uslove iz poglavlja III, IV i V i koje su podnesene u roku, s kompletnom traženom dokumentacijom ovog Javnog oglasa i uz uredno popunjenu Prijavu za dodjelu donacija.

 

Javni oglas / natječaj ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevni novinama „Oslobođenje”. Sve prijave koje budu upućene nakon isteka roka neće biti uzete u razmatranje.

 

Dokumentacija priložena uz prijavu neće se vraćati podnosiocu prijave.

 

 VII Ostale napomene

 

Nakon provedene procedure, u skladu sa Odlukom organa Društva, svi korisnici koji budu odabrani kao dobitnici donacija bit će pismeno obavješteni o dodjeli i sa njima će se zaključiti ugovor o dodjeli donacija.

 

Konačan spisak dobitnika donacija, kao i dodijeljeni iznos, Društvo će prije zaključivanja ugovora objaviti u Službenim novinama Federacije BiH i na svojoj web stranici.

 

 

                                                                                             Direktor:

                                                                                              _________________

                                                                                              mr.sci. Senad Memić

 

 

 

Općina Gračanica © 2012. Sva prava pridržana.