.

.

.

JAVNI POZIV ZA FINANSIRANJE-SUFINANSIRANJE PROJEKATA OMLADINSKIH UDRUŽENJA SREDSTVIMA IZ BUDŽETA OPĆINE GRAČANICA ZA 2016 GODINU

BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
OPĆINA GRAČANICA
OPĆINSKI NAČELNIK

Broj:  02-14-01220/2016.
Gračanica: 06.04.2016godine.
 

Na osnovu člana 36. Statuta općine Gračanica (“Službeni glasnik općine Gračanica”, broj 4/09) i i Sporazuma između Općinskog vijeća Gračanica, Općinskog načelnika i nevladinih / neprofitnih organizacija općine Gračanica, Općinski načelnik   upućuje:

 

 

J A V N I  P O Z I V

za finansiranje-sufinansiranje projekata omladinskih  udruženja

sredstvima iz budžeta općine Gračanica za 2016god.

 

Kompletan javni poziv kao i ostala prateća dokumentacija nalazi se u prilogu:

Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 035 700 818 ili 035 700 802

Općina Gračanica © 2012. Sva prava pridržana.