.

.

.

Javni oglas za prijem u radni odnos - JU Centar za socijalni rad Gračanica

Na osnovu člana 23. Pravila JU Centar za socijalni rad Gračanica u skladu sa Pravilnikom o provođenju oglasne–konkursne procedure za prijem zaposlenika u radni odnos u JU Centar za socijalni rad Gračanica, Direktor JU Centar za socijalni rad Gračanica, objavljuje

J A V N I  O G L A S    za prijem u radni odnos

Diplomiranog pravnika-1 izvršilac na poslove socijalne zaštite na neodređeno vrijeme.

Javni oglas bit će objavljen  u dnevnim novinama „Oslobođenje“, web stranici Općine Gračanica, Oglasnoj ploči Biroa za zapošljavanje u Gračanici.

Javni Oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama „Oslobođenje“.

Kandidati čije prijave budu blagovremene i potpune bit će pozvani na intervju.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijave sa dokumentacijom dostaviti putem pošte ili lično na adresu:

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD GRAČANICA

75320 GRAČANICA

Ul. Armije BiH b.b.

Sa naznakom: “PRIJAVA NA JAVNI OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS“

Kandidati koji ne budu izabrani po ovom javnom oglasu svoju dokumentaciju preuzimaju lično, isključivo putem protokola Centra za socijalni rad Gračanica.

ODRŽANA 24. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA GRAČANICA

ODRŽANA 24. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA GRAČANICAU multimedijalnoj sali Općine Gračanica juče je održana 24. Sjednica Općinskog vijeća Gračanica.

Za ovu sjednicu Kolegij je predložio dnevni red sa ukupno četiri tačke, međutim po zahtjevu Kluba stranke SDA i obrazloženju Predsjedavajućeg OV  4. Tačka – Informacija o realizaciji vijećničkih pitanja i inicijativa u 2018. Godini je povučena sa dnevnog reda.

Nakon ovih izmjena, jednoglasno je usvojen sljedeći dnevni red:

  1. Razmatranje i usvajanje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Gračanica
  2. Razmatranje i usvajanje Odluke o prodaji nepokretnosti neposrednom pogodbom
  3. Odobrenje za ispravku greške u Odluci o izmjenama i dopunama Budžeta Općine Gračanica za 2018. Godinu

Opširnije...

BESPLATNI UDŽBENICI ZA UČENIKE ROMSKE POPULACIJE

BESPLATNI UDŽBENICI ZA UČENIKE ROMSKE POPULACIJEU prostorijama Bosanskog kulturnog centra Gračanica juče  su uručeni besplatni udžbenici za učenike romske populacije.

Na samom početku, prisutne učenike i roditelje je pozdravio Predsjedavajući OV Gračanica, Nihad Krajinović.

Predsjedavajući je svim učenicima poželio dobre rezultate u školi ističući da već desetu godinu Općina Gračanica i na ovaj način pomaže romsku populaciju.

Opširnije...

NAJAVA DOGAĐAJA: SVEČANO OTVARANJE POMOĆNOG TERENA S UMJETNOM PODLOGOM STADIONA "LUKE"

NAJAVA DOGAĐAJA: SVEČANO OTVARANJE POMOĆNOG TERENA S UMJETNOM PODLOGOM STADIONA

NAJAVA 24. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA GRAČANICA

NAJAVA 24. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA GRAČANICAOpćinsko vijeće Gračanica održat će 24. sjednicu u srijedu, 14.11.2018. godine, sa  početkom u 12:00 sati, u sali za sjednice, nova zgrada Općine. 

Kolegij Općinskog vijeća utvrdio je sljedeći dnevni red: 

1. RAZMATRANJE I USVAJANJE ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA OPĆINE GRAČANICA.

  (Krajnji rok za podnošenje amandmana je ponedjeljak 12. 11. 2018.godine  do 16,00 sati).

 2. RAZMATRANJE I USVAJANJE ODLUKE O PRODAJI NEPOKRETNOSTI NEPOSREDNOM POGODBOM.

 3. ODOBRENJE ZA ISPRAVKU GREŠKE U ODLUCI O IZMJENAMA I DOPUNAMA BUDŽETA OPĆINE GRAČANICA ZA 2018.GODINU.

 4. INFORMACIJA O REALIZACIJI VIJEĆNIĆKIH INICIJATIVA I PITANJA U 2018.GODINI.

 

Općina Gračanica © 2012. Sva prava pridržana.