.

.

.

DOKUMENTI

BIZNIS

VIDEO PREZENTACIJA

ODRŽANA 16. VANREDNA PROŠIRENA SJEDNICA OPĆINSKOG ŠTABA CIVILNE ZAŠTITE GRAČANICA

ODRŽANA 16. VANREDNA PROŠIRENA SJEDNICA OPĆINSKOG ŠTABA CIVILNE ZAŠTITE GRAČANICAJuče je održana 16. vanredna proširena sjednica Općinskog štaba civilne zaštite Gračanica, kojoj su osim Općinskog načelnika i komandanta štaba Nusreta Helića i članova štaba, prisustvovali i članovi Općinske komisije za procjenu šteta koji djeluju na terenu, predsjednici vijeća mjesnih zajednica, direktori JP „Vodovod i kanalizacija“, JP „Komus“ i Elektordistribucije Gračanica, direktorica Centra za socijalni rad, predstavnici izvođača radova, humanitarnih organizacija i mediji.

U okviru dnevnog reda razmatrana je Informacija o poplavama i klizištima, poduzetim mjerama i vođenim akcijama zaštite i spašavanja na području općine Gračanica u vremenu od 13. do 24.05.2014. godine, sa diskusijom u vezi sa stanjem u mjesnim zajednicama i uopće na terenu, te predočeni zaključci sa posljednje sjednice Kantonalnog štaba civilne zaštite kojoj su prisustvovali i predstavnici Općinskog štaba civilne zaštite Gračanica.

ODRŽANA 16. VANREDNA PROŠIRENA SJEDNICA OPĆINSKOG ŠTABA CIVILNE ZAŠTITE GRAČANICANakon što je općinski načelnik i komandant OŠCZ Gračanica prisutne upoznao sa trenutnom situacijom na općini, Mustafa Bajić, šef Službe za civilnu zaštitu Općine Gračanica, predstavio je detaljnu informaciju o stanju na općini od proglašenja prirodne nepogode 14.05.2014. godine, otkad je OŠCZ u stalnom zasijedanju i 24 sata dnevno aktivan na terenu, te o poduzetim mjerama i vođenim akcijama zaštite i spašavanja.

Stanje na području cijele općine je alarmantno, a prvi preliminarni podaci govore da štete od poplava i klizišta prelaze 50 miliona KM, što se može uporediti sa pet kompletnih godišnjih budžeta općine Gračanica.

Predsjednici vijeća mjesnih zajednica pozitivno su ocijenili i pohvalili rad Općinskog štaba civilne zaštite, Službe za civilnu zaštitu, općinskih službenika i svih interventnih službi, koji su od proglašenja stanja prirodne nepogode non-stop aktivni na terenu na pružanju zaštite i spašavanja i saniranju posljedica poplava i klizišta na području cijele općine. Govorili su o stanju u njihovim mjesnim zajednicama, ističući naredne prioritetne aktivnosti i potrebe u cilju što bržeg i efikasnijeg saniranja posljedica od poplava i klizišta. Svaka mjesna zajednica suočava se sa brojnim problemima izazvanim stanjem prirodne nepogode, međutim i dalje je najozbiljnije stanje u mjesnim zajednicama Lukavica, Prijeko Brdo i Gornja Orahovica.

Općinski štab civilne zaštite Gračanica istakao je da su svi građani općine Gračanica dužni i obavezni maksimalno se angažovati na sanaciji posljedica poplava i klizišta i prevenciji eventualnih budućih problema. Takođe, izdata je naredba svim predsjednicima vijeća mjesnih zajednica i štabovima civilne zaštite mjesnih zajednica da u direktnoj saradnji i po uputama Općinskog štaba civilne zaštite odlučuju o preduzimanju odgovarajućih mjera zaštite i spašavanja iz svoje nadležnosti u cilju sprečavanja nastanka pojave ili opasnosti koja može dovesti do ptirodne i druge nesreće, sprečavanja širenja pojave ili opasnosti ili ublažavanja njenog djelovanja, te spašavanja ugroženih ljudi i materijalnih dobara u toku djelovanja prirodne ili druge nesreće.

U okviru OŠCZ interventne interventne službe i dalje vrše sve potrebne aktivnosti na stabilizaciji i normalizaciji stanja u ugroženim područjima.

Veterinarska stanica Gračanica obavila je dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju 40 objekata u industrijskoj zoni, sa dvorištima, prilaznim i drugim putevima. Epidemiološka situacija, prema izvještaju iz Doma zdravlja Gračanica, trenutno je pod kontrolom i stalnim nadzorom. U koordinaciji sa OŠCZ izvršena je dezinfekcija privatnih objekata u poplavljenim područjima, te školskih objekata. U fokusu daljeg djelovanja bit će kontrola vode na području cijele općine.

Na zaštiti i spašavanju aktivne su i sve raspoložive snage PU/PS Gračanica. Vrši se pojačan nadzor, naročito u područjima u kojima su iseljeni objekti i u kojima postoji pojačana opasnost od porasta stope kriminaliteta. Upozorili su građane na dodatni oprez i pozvali na koordinaciju sa policijom prilikom uočavanja bilo kakvih nepravilnosti. Takođe, upućeno je upozorenje da je zakonom određeno ko i na koji način može prikupljati humanitarnu pomoć i da se toga treba strogo pridržavati.

Vodosnabdijevanje je uredno a voda za piće i upotrebu u okviru gradskog i vodovoda u MZ Pribava, dok za ostale mjesne zajednice još uvijek važi preporuka o obaveznom prokuhavanju vode prije upotrebe. Prema izvještaju iz JP „Vodovod i kanalizacija“ raspoložive snage ovog preduzeća trenutno su aktivne na pružanju tehničke podrške u MZ Lukavica na sanaciji klizištima pokidanih vodovodnih mreža. Sličnu podršku JP „Vodovod i kanalizacija“ pružit će i ostalim mjesnim zajednicama u skladu sa potrebama.

Odvoz smeća vrši se bez problema u svim mjesnim zajednicama u kojima se i do sada vršio, s tim da je mehanizacija JP „Komus“ i dalje, kao i prethodnih dana, aktivna na terenu u koordinaciji sa OŠCZ.

ODRŽANA 16. VANREDNA PROŠIRENA SJEDNICA OPĆINSKOG ŠTABA CIVILNE ZAŠTITE GRAČANICACentralno mjesto za prikupljanje humanitarne pomoći i koordinaciju sa svim humanitarnim organizacijama je Centralno skladište za prikupljanje humanitarne pomoći u nadležnosti Općinskog štaba civilne zaštite, odakle se vrši distribucija u skladu sa iskazanim potrebama. Naglašeno je da mora postojati kvalitetna koordinacija između humanitarnih organizacija i Centralnog skladišta za prikupljanje humanitarne pomoći, kako bi se osiguralo da se prikupljanje i distribucija ovijaju na pravi način.

U skladu sa svim navedenim informacijama, Općinski štab civilne zaštite Gračanica donio je sljedeće zaključke:

 1. Stanje prirodne nepogode od poplava i klizišta na području općine Gračanica je alarmantno i štete pruzrokovane nepogodama prevazilaze mogućnosti općine i bez pomoći nadležnih organa kantona, Federacije, države i donatora će biti nemoguće uspostaviti normalan rad i život stanovnika na pogođenim područjima.
 2. Općinski štab civilne Gračanica u odgovoru na prirodnu nepogodu od poplava i klizišta, koja ima razmjere katastrofe su iskoristili sve raspoložive snage i sredstva zaštite i spašavanja i u rukovođenju akcijama zaštite i spašavanja  veoma uspješno su odgovorili svim zadacima.
 3. Humanitarnu pomoć  mogu prikupljati i distribuirati samo registrovane humanitarne  organizacije ( Crveni križ, Merhamet i Kartas) , a za druga pravna lica odobrenje za prikupljanje dobrovoljnih priloga od građana, organizacija i zajednica, na osnovu zahtjeva i ispunjenih uslova propisanih u Zakonu o javnom redu i miru ( „Službene novine TK“, broj: 6 / 2001) odobrava Općinski načelnik za područje općine.
 1. Općinske komisije za popis i procjenu šteta moraju što prije obaviti poslove oko evidentiranja oštećenja i procijeniti štete, vrste i količine materijala za sanaciju objekata kako bi se mogli upućivati precizni zahtjevi za pomoć u građevinskom materijalu.
 2. JZU Dom zdravlja Gračanica će nastaviti poslove dezinfekcije objekata i prostora u D. Orahovici, Miričini i drugih prostora po prijavama, a Veterinarska stanica će takođe nastaviti sa radom na dezinfekciji i deratizaciji objekata i zemljišta po prijavama.
 3. Služba za upravu, društvene djelatnosti, boračko invalidsku zaštitu i zajedničke poslove će prikupiti podatke o detaljnom stanju raspoloživih smještajnih kapaciteta u izbjegličkim kućama,  sa potrebnim intervencijama, kako bi isti bili u funkciji zbrinjavanja.
 4. Za snabdijevanje vodom onih mjesnih zajednica koje izraze potrebu za tim stavljaju se na raspolaganje cisterne za vodu  PVJ Gračanica i JP «Komus» Gračanica, a vodu iz postojećih vodnih objekata u MZ prije upotrebe za piće obavezno prokuhavati.
 5. Da vijeća MZ-a koja su pogođena klizištima upozore građane na zabranu kretanja po    kliznim površinama i zabrane uklanjanjati traka kojima su označena klizišta.
 6. Uputiti naredbe vijećima MZ-a da mogu angažovati i radno sposobne građane na provođenju mjera zaštite i spašavanja, ukoliko imaju potrebe za tim.
 7. Uputiti naredbe izvođačima radova angažovanih od strane OpŠCZ za nastavak aktivnosti na otklanjanju posljedica po MZ-ama  po prioritetima koje su iznijeli predsjedsjednici vijeća  na sjednici.
 8. Zadužuje se JP „ Vodovod i kanalizacija“ Gračanica da se stave na raspolaganje u mjesnim zajednicama gdje su stradali vodni objekti i vodovodne i nstalacije i da daju stručna i tehnička rješenja za otklanjanje kvarova i stavljanje u funkciju vodovoda.
 9. Zadužuje se Služba za civilnu zaštitu da uputi dopis prema Minsko akcionom centru za uklanjanje mina, Uredu u Tuzli, vezano za mišljenje i bezbjedonosne mjere sa aspekta opasnosti od mina u korištenju i čišćenju poplavljenih poljoprivrednih površina u Sprečkom polju, općine Gračanica.
 10. Traži se od  Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Federalnog vodoprivrednog inspektora i Agencije za vodu sliva rijeke Save da preduzmu sve mjere iz svoje nadležnosti i da na vodotoku rijeke Spreče , koji spada u vodotoke I kategorije da izvrše sve planske radnje zaštite od vodotoka do izrade regulacije rijeke Spreče, kako bi zaštitili stanovništvo, stambene, poslovne i infrastrukturne objekte, kao i poljoprivredno zemljište u dolini rijeke  Spreče.  
 11. Traži se od  Kantonalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Kantonalnog  vodoprivrednog inspektora da preduzmu sve mjere iz svoje nadležnosti i da na vodotoku rijeka, koje spadaju u vodotoke II kategorije izvrše sve planske radnje od zaštite od vodotoka do izrade plana regulacije na rijekama koje teku kroz naseljena mjesta i izlivaju se iz svog korita prouzrokujući opasnosti po građane i stavarajući velike materijalne štete na stambenim, poslovnim i infrastrukturnim objektima. 
 12. Traži se od JP Spreča da hitno pristupi detaljnoj analizi postojećeg rada i ispuštanja vode na brani HA Modraca kako bi se postigao veći efekat zaštite od poplava, kao i poslovima hitnog čišćenja akumulacionog taloga, kako bi se omogućio veći prihvat vode.
 13. Traži se od Elektroprenosa BiH da poduzme aktivnosti na zaštiti od poplava trafo stanice koja se nalazi u plavnom području rijeke Spreče i koja snabdijeva električnom energijom općinu Gračanica i Doboj istok.
 14. Traži se od JP Ceste Federacije BiH da odmah pristupe rješavanju problema odvodnih kanala za odvođenje površinskih voda, čišćenju zapušenih propusta i otklanjanju propusta koji su se pokazali nedovoljne propusne moći na potezu od Miričine do izlaza iz Stjepan Polja.ODRŽANA 16. VANREDNA PROŠIRENA SJEDNICA OPĆINSKOG ŠTABA CIVILNE ZAŠTITE GRAČANICA

Do kraja sjednice prisutnima su prezentirani zaključci sa 12. vanredne proširene sjednice Kantonalnog štaba civilne zaštite, kojoj su prisustvovali i predstavnici Općinskog štaba civilne zaštite Gračanica.

Na osnovu informacija sa terena, diskusija i raspoložive mehanizacije, određeni su prioriteti i dogovorene dalje aktivnosti, kojima se pristupilo odmah nakon završetka sjednice.

Općina Gračanica © 2012. Sva prava pridržana.