.

.

.

DOKUMENTI

BIZNIS

VIDEO PREZENTACIJA

ODRŽANA 25. SJEDNICA OV GRAČANICA

ODRŽANA 25. SJEDNICA OV GRAČANICAU četvrtak (27.12.)  je održana 25. Sjednica Općinskog vijeća Gračanica.

Sjednica je otvorena polaganjem zakletve novih vijećnika dr. Adnana Muslimovića i dr. Saše Operhala koji su u Vijeće ušli umjesto Mirsada Čamdžića i Rahima Gadžića koji su preuzeli mandate federalnih poslanika.

Ovoj sjednici Vijeća prisustvovao je jedan broj učenika Gimnazije Gračanica koji se na ovaj način upoznaju sa radom lokalne vlasti.

Na početku je izvršeno i proširenje dnevnog reda sa nekoliko izmjena te je usvojen sljedeći dnevni red:

 1. Razmatranje i usvajanje Prijedloga Budžeta Općine Gračanica za 2019. godinu
 2. Ra zmatranje i usvajanje  Prijedloga Odluke o načinu izvršenja Budžeta Općine Gračanica za 2019. Godinu
 3. Razmatranje i usvajanje Programa rada Općinskog vijeća za 2019. Godinu
 4. Ra zmatranje i usvajanje  Prijedloga Odluke o pristupanju izradi izmjena i dopuna Regulacionog plana „Centar“
 5. Ra zmatranje i usvajanje  Prijedloga Odluke o uspostavljanju mehanizma komunikacije vijećnika sa građanima – Građanski sat
 6. Ra zmatranje i usvajanje  Prijedloga Odluke o prijenosu prava vlasništva na nekretninama u vlasništvu Općine Gračanica
 7. Ra zmatranje i usvajanje  Prijedloga Odluke o osnivanju Turističke zajednica Općine Gračanica
 8. Odluka o prestanku i dodjeli mandata članovima vijeća MZ

a)      Odluka o prestanku i dodjeli mandata u Vijeću MZ Donja Orahovica

b)      Odluka o prestanku i dodjeli mandata u Vijeću MZ Vranovići

c)       Odluka o prestanku i dodjeli mandata u Vijeću MZ Miričina

d)      Odluka o prestanku i dodjeli mandata u Vijeću MZ Donja Orahovica

e)      Odluka o prestanku i dodjeli mandata u Vijeću MZ Lendići

f)       Odluka o prestanku i dodjeli mandata u Vijeću MZ Lukavica

 1. Razmatranje i usvajanje Rješenja o imenovanju Nadzornog odbora JP „Veterinarska stanica“ Gračanica
 2. Razmatranje i usvajanje Rješenja o imenovanju Upravnog odbora JZU Dom zdravlja Gračanica
 3. Razmatranje i usvajanje Rješenja o imenovanju Upravnog odbora JZU Gradska apoteka Gračanica
 4. Razmatranje i usvajanje Rješenja o razrješenju člana Nadzornog odbora JP Vodovod i kanalizacija Gračanica
 5. Razmatranje i usvajanje Rješenja o privremenom imenovanju člana Nadzornog odbora JP Vodovod i kanalizacija Gračanica
 6. Razmatranje i usvajanje Rješenja o razrješenju  člana Komisije za etički kodeks, ravnopravnost spolova prava i slobode čovjeka, predstavke i pritužbe
 7. Razmatranje i usvajanje Rješenja o imenovanju  člana Komisije za etički kodeks, ravnopravnost spolova prava i slobode čovjeka, predstavke i pritužbe
 8. Razmatranje i usvajanje Rješenja o razrješenju člana Komisije za praćenje položaja boračke populacije
 9. Razmatranje i usvajanje Rješenja o imenovanju  člana Komisije za  praćenje položaja boračke populacije
 10. Razmatranje i usvajanje Rješenja o razrješenju člana Komisije za obrazovanje, sport, kulturu, mlade i odnose sa vjerskim zajednicama
 11. Razmatranje i usvajanje Rješenja o imenovanju člana Komisije za obrazovanje, sport, kulturu, mlade i odnose sa vjerskim zajednicama
 12. Informacija o upravljanju parking prostorom
 13. Informacija o stanju i popunjenosti izbjegličkih naselja na području općine Gračanica
 14. Informacija o realizaciji projekta harmonizacije katastarskih i zemljoknjižnih podatka za 8. Fazu Projekta registracije nekretnina
 15. Informacija o stanju zaštite građana o neeksplodiranih i minskoeksplozivnih sredstava na području općine Gračanica u 2018. godiniODRŽANA 25. SJEDNICA OV GRAČANICA

Za prvu tačku dnevnog reda, Budžet općine Gračanica načelnik je dao obrazloženje istakavši da je bilo preko 30 amandmana od kojih su neki prihvaćeni u potpunosti a neki djelimično.

Sa 25 glasova za i 4 suzdržan, usvojen je Budžet za 2019. Godinu u iznosu od 15.746.162 KM što ej u odnosu na Nacrt više za 3.002.128 KM.

Druga tačka dnevnog reda usvojena je jednoglasno uz dodavanje roka za dostavu Odluke od strane mjesnih zajednica ili pravnih lica o upravljanju Vodovodima u MZ. Rok za dostavljanje Odluke je 31.03.2019.

Na dnevnom redu se našao i Program rada OV za 2019. godinu koji je jednoglasno usvojen.

Ra zmatran i usvajen  Prijedlog Odluke o pristupanju izradi izmjena i dopuna Regulacionog plana „Centar“  koji je usvojen sa 28 za i 1 suzdržan.

Razmatrani su i usvojeni prijedlozi Odluka o o uspostavljanju mehanizma komunikacije vijećnika sa građanima – Građanski sat i Odluke o prijenosu prava vlasništva na nekretninama.

Jednoglasno je usvojen Prijedlog Odluke o osnivanju Turističke zajednica Općine Gračanica.

Na sjednici u usvojene i Odluke o prestanku i dodjeli mandata članovima vijeća mjesnih zajednica Donja Orahovica, Vranovići, Miričina, Lendići i Lukavica.

Takođe je razmatrano nekoliko rješenja i razrješenja članova Upravnih i Nadzornih odbora javnih ustanova.

K znanju su primljene i informacije o upravljanju parking prostorom, o stanju i popunjenosti izbjegličkih naselja na području općine Gračanica, o realizaciji projekta harmonizacije katastarskih i zemljoknjižnih podatka za 8. Fazu Projekta registracije nekretnina te o neeksplodiranih i minskoeksplozivnih sredstava na području općine Gračanica u 2018. Godini.

Općina Gračanica © 2012. Sva prava pridržana.