.

.

.

DOKUMENTI

BIZNIS

VIDEO PREZENTACIJA

JAVNI POZIV ZA PRIJAVLJIVANJE ZAINTERESOVANIH NEZAPOSLENIH OSOBA VSS SA PODRUČJA OPĆINE GRAČANICA ZA OBAVLJANJE STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA U ORGANU UPRAVE I PRAVNIM SUBJEKTIMA IZ JAVNOG I PRIVATNOG SEKTORA

Pozivaju se nezaposlene osobe visoke stručne spreme evidentirane kod Biroa za zapošljavanje Gračanica, a koje nemaju radno iskustvo nakon sticanja visoke stručne spreme i položen stručni ispit da se prijave za obavljanje stručnog osposobljavanja u organu uprave i pravnim subjektima iz javnog i privatnog sektora Općine Gračanica.

II

Predmet Javnog poziva je odabir najmanje 51 nezaposlene osobe visoke stručne spreme sa područja Općine Gračanica koji se vode na evidenciji Zavoda za zapošljavanje, sljedećih zanimanja i to:

 

                   

1.

Profesor razredne nastave

6  lica koja se stručno osposobljavaju

2.

Diplomirani pravnik

5  lica koja se stručno osposobljavaju

3.

Diplomirani ekonomista

4  lica koja se stručno osposobljavaju

4.

Profesor matematike

4 lica koje se stručno osposobljavaju

5.

Diplomirani inženjer mašinstva

3  lica koja se stručno osposobljavaju

6.

Diplomirani pedagog - psiholog

3  lica koje se stručno osposobljavaju

7.

Profesor engleskog jezika

3  lica koja se stručno osposobljavaju

8.

Profesor informatike

3  lica koja se stručno osposobljavaju

9.

Profesor bosanskog jezika

2  lica koja se stručno osposobljavaju

10.

Diplomirani inženjer elektrotehnike

2  lica koja se stručno osposobljavaju

11.

Diplomirani defektolog

2  lica koje se stručno osposobljavaju

12.

Nastavnik - Profesor njemačkog jezika

2  lica koje se stručno osposobljavaju

13.

Profesor historije

2  lica koja se stručno osposobljavaju

14.

Profesor geografije

2  lica koja se stručno osposobljavaju

15.

Nastavnik tehničkog odgoja i informatike

1  lice koja se stručno osposobljava

16.

Diplomirani socijalni radnik

1  lice koje se stručno osposobljava

17.

Nastavnik historije i geografije

1  lice koja se stručno osposobljava

18.

Nastavnik tjelesnog odgoja

1  lice koje se stručno osposobljava

19.

Profesor filozofije i sociologije

1  lice koje se stručno osposobljava

20.

Profesor hemije

1  lice koje se stručno osposobljava

21.

Profesor fizike

1  lice koje se stručno osposobljava

22.

Diplomirani grafički inženjer

1  lice koje se stručno osposobljava

 

Ukoliko se na javni poziv za prijem ne javi odgovarajući broj navedenih zanimanja, mogu se primiti i druga zanimanja, a ako se sa pravnim subjektima obezbijede uslovi može se primiti i veći broj od utvrđenog broja u stavu 1. ove tačke.

III 

Uz prijavu na Javni poziv kandidati trebaju dostaviti:

1. Dokaz o završenoj VSS- diploma ili uvjerenje o diplomiranju.

2. Uvjerenje Biroa za zapošljavanje da se kandidat vodi na evidenciji nezaposlenih.

3. Potpisanu izjavu o prihvatanju uslova stručnog osposobljavanja i mjesta, odnosno pravnog

    subjekta u koji bude raspoređen za obavljanje stručnog osposobljavanja.

4. Uvjerenje o prosjeku ocjena (za kandidate koji imaju prosjek 9,0 i više).

5. Obavještenje o prebivalištu (CIPS).

Dokumenti koji se prilažu uz prijavu moraju biti orginali ili ovjerene kopije.

IV

Prijave na javni poziv sa potrebnom dokumentacijom podnose se Službi za upravu, društvene djelatnosti, boračko invalidsku zaštitu i zajedničke poslove na posebnom obrascu.

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja Javnog poziva u sredstvima javnog informisanja (web stranica Općine, Radio Gračanica, oglasna ploča Biroa za zapošljavanje, oglasna ploča Općine ).

Obrazac prijave na javni poziv može se preuzeti na info pultu šalter sale Općine Gračanica i web stranici: www.opcina-gracanica.ba.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

V

Osnovni kriterij za odabir kandidata za stručno osposobljavanje je dužina čekanja na evidenciji Biroa za zapošljavanje Gračanica nakon sticanja visoke stručne spreme, kao i prosjek ocjena 9,0 i više bez obzira na dužinu čekanja na zaposlenje kod Biroa za zapošljavanje Gračanica.

VI

Detaljne informacije u vezi Javnog poziva mogu se dobiti na info pultu šalter sale Općine Gračanica

 

                                                                           

Općina Gračanica © 2012. Sva prava pridržana.