.

.

.

DOKUMENTI

BIZNIS

VIDEO PREZENTACIJA

JAVNI POZIV ZA HARMONIZACIJU KATASTARSKIH OPĆINA STJEPAN POLJE, MIRIČINA I LUKAVICA

Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove objavila je Javni poziv slijedećeg sadržaja:

„Obavještavaju se građani i pravna lica da su na području Općine Gračanica za katastarske općine Stjepan Polje, Miričina i Lukavica pokrenute aktivnosti na pripremi podataka i izradi dokumentacije za sistematsku zamjenu/uspostavu zemljišne knjige po podacima novog katastarskog premjera.

 Navedene aktivnosti se provode temeljem Odluke o ratifikaciji Sporazuma o finansiranju – Projekat registracije nekretnina („Sl. glasnik BiH“ – Međunarodni ugovori br. 17/13) koju je donijelo Predsjedništvo BiH na osnovu člana V3.d. Ustava BiH i saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH. Projektnim aktivnostima upravlja Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove, a razvojni cilj Projekta u FBiH je podrška razvoju održivog sistema registracije nekretnina sa usaglašenim zemljišnooknjižnim i katastarskim evidencijama o nekretninama i pravima na nekretninama u urbanim područjima FBiH.

U toku pripreme za pokretanje postupka zamjene/uspostave zemljišne knjige, Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove je sa nadležnim organima, Općinom Gračanica i Općinskim sudom u Gračanici, potpisala Sporazume kojim su regulirani međusobni odnosi i obaveze koji se odnose na aktivnosti ažuriranja podataka o nekretninama i zamjenu/uspostavu zemljišne knjige u 8. fazi projekta. Nakon potpisivanja ovih Sporazuma, proveden je tenderski postupak i Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove je sa firmom JV „TraffiCon“ d.o.o. Zagreb, „Traficon“ d.o.o. Odžak & „Gauss“ d.o.o. Tuzla (izvođač) zaključila ugovor o izvođenju radova na pripremi podataka i izradi potrebne dokumentacije (prijavnih listova za parcele i diobnih planova za zgrade) neophodne za zamjenu/uspostavu zemljišne knjige za navedene katastarske općine.

U sklopu ovih aktivnosti, a radi prenosa upisa o etažnim jedinicama iz Knjige položenih ugovora u zemljišnu knjigu, obaveza izvođača radova j da izradi prijavne listove za parcele i diobne planove etažiranja zgrada na području katastarske općine. U tom smislu, izvođač je ovlašten da nakon identificiranja nekretnina koje se nalaze na području predmetnih katastarskih općina izradi potrebnnu tehničku dokumentaciju koja će se nakon pregleda i ovjere iste od strane nadležnih općinskih službi predati u općinski sud, nakon čega će se kod nadležnog zemljišnoknjižnog ureda po službenoj dužnosti pokrenuti postupak zamjene/uspostave zemljišne knjige na podacima novog katastarskog premjera.

Stoga, pozivamo sva fizička i pravna lica sa područja predmetnih katastarskih općina da ovlaštenom izvođaču omoguće pristup i dostave dokumentaciju potrebnu za ažuriranje evidencija o nekretninama u katastru i zemljišnoj knjizi te na taj način registruju svoje nekretnine i upišu prava na nekretninama bez dodatnih troškova i plaćanja sudskih taksi.

Nekretnine i prava na nekretninama koje se en eregistritaju i upišu u okviru ove, sistematske uspostave/zamjene zemljišne knjige će se u skladu sa zakonom regulisati po pojedinačnom zahtjevu i na tret zainteresovanih stranaka.

Direktor

Željko Obradović“

Provjera potrebnih informacija i predaja dokumentacije vrši se u Općinskom sudu Gračanica.

Općina Gračanica © 2012. Sva prava pridržana.