.

.

.

DOKUMENTI

BIZNIS

VIDEO PREZENTACIJA

ODRŽANA 13. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

ODRŽANA 13. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆATrinaesta sjednica Općinskog vijeća Gračanica održana je u srijedu u Multimedijalnoj sali Općine.

Sjednici su pored vijećnika, načelnika, šefova službi i medija prisustvovali i učenici drugih razreda gimnazije „Dr. Mustafa Kamarić“ zajedno sa profesoricama nastavnog predmeta Demokratija i ljudska prava kao i direktoricom škole, Minkom Kurtović.

Prisutnima se obratila i predstavnica učenika, Refija Hasić koja se zahvalila na prilici da prisustvuju sjednici i prate rad vijeća.

Predsjedavajući je predložio da se dnevni red proširi sa dvije tačke i to: Razmatranje Nacrta Zakona o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju TK – javna rasprava i Prijedlog izmjena Zakona o komunalnim djelatnostima.

 Nakon prihvatanja ovih prijedloga dnevni red je usvojen jednoglasno sa sljedećim tačkama:

 1. Razmatranje i usvajanje izvještaja o izvršenju budžeta za period 01.01.-30.09.2017.godine
 2. Razmatranje i usvajanje programa kapitalnih investicija Općine Gračanica za period 2016.-2020.godine
 3. Nacrt Odluke o obavljanju dimnjačarske djelatnosti
 4. Razmatranje i usvajanje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju službi za upravu Općine Gračanica
 5. Odluka o prijenosu na privremeno upravljanje parking automata na gradskom području Općine Gračanica
 6. Rješenje o razrješenju člana stalnog radnog tijela Općinskog vijeća Gračanica, Komisija za budžet
 7. Rješenje o imenovanju člana stalnog radnog tijela Općinskog vijeća Gračanica, Komisija za budžet
 8. Odluka o usvajanju strateškog okvira za vođenje javno privatnog dijaloga
 9. Izvještaj o ostvarenju godišnjeg plana implementacije Strategije razvoja Općina Gračanica za 2016. godinu
 10. Informacija o realizaciji vijećničkih inicijativa i pitanja u 2017. godini
 11. Informacija o radu stalnih radnih tijela Općinskog vijeća (Općinske komisije) u 2017. godini
 12. Informacija o stanju i popunjenosti izbjegličkih naselja na području Općine Gračanica
 13. Razmatranje Nacrta Zakona o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju TK – javna rasprava
 14. Prijedlog izmjena Zakona o komunalnim djelatnostima

 Prva tačka o kojoj je razmatrano na ovoj sjednici bila je „Razmatranje i usvajanje izvještaja o izvršenju budžeta za period 01.01.-30.09.2017.godine“.

Načelnik je obrazložio ovaj Izvještaj i između ostalog rekao: „Ukupni prihodi i primitci ostvareni su u iznosu od 9.113.838 KM ili 80,83 % u odnosu na ukupan plan. Budžet se za 9 mjeseci ostvarivao u planiranim veličinama, što bi trebalo biti nastavljeno i u narednom periodu.

Za devet mjeseci ostvareni suficit od 2.139.675 KM. Koji je djelimično rezultat nešto ukupno većih ostvarenih prihoda i nekih manjih ušteda, ali je većinom rezultat nerealizovanih kapitalnih projekata zbog provođenja složenih procedura.“

Izvještaj je usvojen sa 23 „ZA“ i 5 „Suzdržan“.

Druga tačka dnevnog reda je bila „Razmatranje i usvajanje programa kapitalnih investicija Općine Gračanica za period 2016.-2020.godine“. Prijedlog Komisije je bio da se sa liste skinu završeni projekti i da se u program uvrsti nabavka zemljišta za održavanje Sajma i stočne pijace.

Prijedlozi su usvojeni i druga tačka je jednoglasno usvojena.

Usvajanju treće tačke dnevnog reda, „Nacrt Odluke o obavljanju dimnjačarske djelatnosti“, prethodila je kraća rasprava kao i prijedlog šefice službe, Aide Hodžić da se o Nacrtu odluke vodi javna rasprava u trajanju od 30 dana. Nakon rasprave i prijedloga, većinom glasova ZA ovaj Nacrt je usvojen.

Općinski načelnik je dao kratko objašnjenje i za četvrtu tačku dnevnog reda, „Razmatranje i usvajanje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju službi za upravu Općine Gračanica“, naglasivši da se njenim usvajanjem ne otvaraju nova radna mjesta već samo reorganizuju postojeća. 

Ova Odluka je usvojena jednoglasno.

Peta tačka dnevnog reda je bila „Odluka o prijenosu na privremeno upravljanje parking automata na gradskom području Općine Gračanica“. Izlaganja klubova SDP-a i SDA, te pojedinačna izlaganja vijećnika bila su jasna, a to je da ovu Odluku treba podržati.

Prijedlog vijećnika Arnesa Avdića je bio da se u članu 4 ove Odluke doda da će „ORVI-Comerc“ izvršiti prijem u radni odnos i određenog broja RVI općine Gračanica.

Prijedlog i Odluka su jednoglasno usvojeni.ODRŽANA 13. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

Šesta i sedma tačka su bile „Rješenje o razrješenju člana stalnog radnog tijela Općinskog vijeća Gračanica, Komisija za budžet“, odnosno „Rješenje o imenovanju člana stalnog radnog tijela Općinskog vijeća Gračanica, Komisija za budžet“ i obje su jednoglasno usvojene.

„Odluka o usvajanju strateškog okvira za vođenje javno privatnog dijaloga“ i „Izvještaj o ostvarenju godišnjeg plana implementacije Strategije razvoja Općina Gračanica za 2016. godinu“ kao osma i deveta tačka dnevnog reda su bez rasprave usvojene jednoglasno.

„Informacija o realizaciji vijećničkih inicijativa i pitanja u 2017. godini“, deseta tačka dnevnog reda naišla je na pohvale vijećnika i usvojena je sa jednim suzdržanim.

„Informacija o radu stalnih radnih tijela Općinskog vijeća (Općinske komisije) u 2017. godini“ i „Informacija o stanju i popunjenosti izbjegličkih naselja na području Općine Gračanica“ su takođe jednoglasno usvojene.

Na trinaestu tačku, „Razmatranje Nacrta Zakona o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju TK – javna rasprava“, vijećnik Vahidin Smajlović je imao prijedlog a to je da prilikom donošenja Pravilnika rok za dostavu rješenja ne smije biti manji od 15 dana.

Zaključak je bio da se Nacrt zakona odbije.

Četrnaesta tačka, „Prijedlog izmjena Zakona o komunalnim djelatnostima“, je prošla bez rasprave i usvojena je jednoglasno.

Općina Gračanica © 2012. Sva prava pridržana.