.

.

.

DOKUMENTI

BIZNIS

VIDEO PREZENTACIJA

ODRŽANA 11. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

U četvrtak (28.09.) je održana 11. sjednica općinskog vijeća u multimedijalnoj sali Općine Gračanica.

Nakon pitanja i inicijativa vijećnika prisutnima se obratio građanin, Šemsudin Hajdić koji je iznio problem pristupa svojoj kući koji je nastao usljed poplava 2014. godine.Prije usvajanja dnevnog reda predložene su izmjene i to da se 8. tačka – Izvještaj o provođenju odluke o javnim parkiralištima na području općine Gračanica   skine sa dnevnog reda te da se na narednoj sjednici razmatra informacija pripremljena od strane službe za prostorno uređenje sa prijedlogom odluke o daljem upravljanju parkingom.  Na dnevni red je dodana i Odluka o proširenju kruga korisnika za zdravstveno osiguranje. Nakon izmjena pristupilo se glasanju, te je izmjenjeni dnevni red usvojen jednoglasno.

 

Rad vijeća je nastavljen po sljedećem dnevnom redu:

 1. Predstavljanje projekta općinskog okolišnog i ekonomskog upravljanja MEG-UNDP
 2. Odluka o pristupanju izmjenama i dopunama Statuta općine Gračanica
 3. Odluka o utvrđivanju javnog interesa za rekonstrukciju regionaln ceste R-461a „Srebrenik – Orahovica Donja“, dionica Gornja Orahovica
 4. Odluka o zamjeni nekretnina
 5. Odluka o stambenom zbrinjavanju korisnika kolektivnih vidova smještaja kroz implementaciju projekta „Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnog smještaja putem osiguranja javnih stambenih rješenja“
 6. Odluka o proširenju kruga korisnika za zdravstveno osiguranje
 7. Izvještaj o realizaciji plana kapitalnih investicija za 2015. i 2016. godine
 8. Izvještaj o realizaciji lokalnog akcionog plana zaštite životne sredine općine Gračanica (LEAP) za 2016.godinu
 9. Informacija o stanju aerozagađenosti, zagađenosti voda i tla na općini Gračanica
 10. Informacija o stanju i statusu nepokretne imovine u MZ (broj objekata izdatih pod zakup, godišnji prihod od zakupa i utrpšak tih sredstava)
 11. Rješenje imovinsko pravne službe

Prvu tačku dnevnog reda „Predstavljanje projekta općinskog okolišnog i ekonomskog upravljanja MEG-UNDP“ predstavili su Aida Hodžić, šefica službe za urbanizam i prostorno uređenje, koordinator MEG projekta Siniša Ubiparipović, predstavnik UNDP-a koji je vjećnike upoznao sa značenjem projekta i ciljevima koji su uslovljeni odgovornošću Vijeća i vjećnika.

 Rasprava o drugoj tački dnevnog reda, Odluka o pristupanju izmjenama i dopunama Statuta općine Gračanica započela je iznošenjem amandmana kluba stranke SDP-a u kojoj se traži izmjena dužine trajanja javne rasprave o izmjenama Statuta  sa 60 na 120 dana. 

Ovaj amandman, sa 17 glasova „ZA“, nije usvojen.

Nakon kraće rasprave pristupilo se izjašnjavanju o drugoj tački dnevnog reda, koja nije izglasana. Ova tačka je imala 18 glasova „ZA“ i 9 „Suzdržan“.

Treća, četvrta i peta tačka, Odluka o utvrđivanju javnog interesa za rekonstrukciju regionalne ceste R-461a „Srebrenik – Orahovica Donja“, dionica Gornja Orahovica Odluka o zamjeni nekretnina i Odluka o stambenom zbrinjavanju korisnika kolektivnih vidova smještaja kroz implementaciju projekta „Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnog smještaja putem osiguranja javnih stambenih rješenja“ su uz kraće rasprave jednoglasno usvojene.

Šesta tačka, Odluka o proširenju kruga korisnika za zdravstveno osiguranje je jednoglasno usvojena dok je sedma tačka, Izvještaj o realizaciji plana kapitalnih investicija za 2015. i 2016. godinu usvojena sa 24 „ZA“ i 4 „Suzdržan“.

 

Izvještaj o realizaciji lokalnog akcionog plana zaštite životne sredine općine Gračanica (LEAP) za 2016.godinu, kao osma tačka dnevnog reda je usvojena jednoglasno uz zaključak Komisije da se odmah pokrenu aktivnosti na izradi Lokalnog akcionog plana zaštite životne sredine za period od 2018-2023 godine kako bi se isti mogao uvrstiti u Program rada Općinskog vijeća za 2018. godinu odmah početkom godine.

Za devetu tačku dnevnog reda, Informacija o stanju aerozagađenosti, zagađenosti voda i tla na općini Gračanica šefica službe, Aida Hodžić je dala obrazloženje te je i ona  usvojena jednoglasno.

Deseta tačka „Informacija o stanju i statusu nepokretne imovine u MZ (broj objekata izdatih pod zakup, godišnji prihod od zakupa i utrošak tih sredstava)“ je posebno zainteresovala vjećnika te je o njoj vođena duga rasprava. Došlo se do zaključaka da  je potrebno da sve MZ što prije uknjiže svoju imovinu, da Općinski načelnik formira stručne komisije koje će izvršiti procjenu vrijednosti nekretnina u svim MZ,da se pristupi izradi katastra imovine Općine i da se nastavi sa projektom „Harmonizacije“. Ova tačka nije ostvarila potrebnu većinu i nije usvojena. Imala je 14 glasova  „Za“ i 10 „Suzdržan“ .

Posljednja tačka, „Rješenje imovinsko pravne službe“ je jednoglsno usvojena.

 

 

Općina Gračanica © 2012. Sva prava pridržana.