.

.

.

DOKUMENTI

BIZNIS

VIDEO PREZENTACIJA

ODRŽANA 9. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

Deveta  sjednica Općinskog vijeća Gračanica održana je 29.06.2017. godine. Poslije prezentiranih odgovora na pitanja sa prethodno održanih sjednica i pokrenutih vijećničkih pitanja i inicijativa, Vahidin Smajlović je u ime kolegija zatražio povlačenje sa dnevnog reda desete tačke  - Informacija o radu vijeća mjesnih zajednica Općine Gračanica u 2016. godini kako bi prikupili izvještaje svih MZ sa područja Općine. Nakon kraće rasprave prihvaćen je prijedlog da se skine sa dnevnog reda Informacija o radu Vijeća mjesnih zajednica i vrati na doradu.

 

Za jučerašnju sjednicu Vijeća usvojen je sljedeći dnevni red:

1.)    Nacrt odluke o usvajanju i provođenju izmjena i dopuna regulacionog plana „Radna zona I, II i I-1 faza Istok“

2.)    Odluka o izmjenama i dopunama odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka dodjele stipendija učenicima srednjiih škola i studentima

3.)    Odluka o broju i visini stipendija učenicima srednjih škola i studentima za školsku 2017/2018. godinu

4.)    Odluka o izmjenama odluke o javnim parkiralištima na području Općine Gračanica

5.)    Rješenje o imenovanju članova nadzornog odbora JP „Veterinarska stanica „ Gračanica

6.)    Saglasnost na odluku o izmjenama statuta JP „Komus“ d.o.o. Gračanica

7.)    Izvještaj o implementaciji projekata po javnom pozivu za nevladin sektor objavljenom u 2016. godini

8.)    Informacija o aktuelnim privrednim kretanjima na općini Gračanica u 2016. godini

9.)    Informacija o stanju putne infrastrukture na području Općine Gračanica

10.)   Radna verzija zakona o dopunama zakona o porezu na promet nepokretnosti

 

Po usvojenom dnevnom redu pristupilo se razmatranju prve tačke dnevnog reda za koju je šef službe, Aida Hodžić dala kratko obrazloženje. Nakon kraće rasprave i par primjedbi prva tačka dnevnog reda - Nacrt odluke o usvajanju i provođenju izmjena i dopuna regulacionog plana „Radna zona I, II i I-1 faza Istok“ je usvojena jednoglasno uz zaključak da je rok za održavanje javne rasprave 45 dana, odnosno 15. august.

Druga tačka dnevnog reda je bila Odluka o izmjenama i dopunama odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka dodjele stipendija učenicima srednjiih škola i studentima. Usvojen je prijedlog odluke uz dvije primjedbe koje se odnose na učenike generacije i prava na stipendiju svih učenika koji su sa područja općine Gračanica bez obzira gdje su završili školovanje .

Treća tačka dnevnog reda, Odluka o broju i visini stipendija učenicima srednjih škola i studentima za školsku 2017/2018. godinu nakon kraće rasprave je usvojena sa 22 „ZA“.

Odluka o izmjenama odluke o javnim parkiralištima na području Općine Gračanica je nakon duže rasprave usvojena sa 17 „ZA“  i 6 „SUZDRŽAN“. Zaključeno je da organizacija koja se brine naplatom parkinga do 15. augusta pripremi izvještaj  o radu i funkcionisanju sistema parkiranja i dostavi službi kako bi isti pripremila za septembarsku sjednicu Općinskog vijeća.

Usvojenom izmjenjenom Odlukom od 1. maja do 30. septembra naplata parkinga će biti od 06:00 do 20:00 sati, a u periodu od 1. oktobra do 30. aprila naplata će biti u periodu od 06:00 do 18:00 sati, dok će subotom u užem dijelu grada parking biti plaćan od 06:00 do 13:00 sati.

Tačke - Rješenje o imenovanju članova nadzornog odbora JP „Veterinarska stanica „ Gračanica, Saglasnost na odluku o izmjenama statuta JP „Komus“ d.o.o. Gračanica i Izvještaj o implementaciji projekata po javnom pozivu za nevladin sektor objavljenom u 2016. godini su usvojene jednoglasno.

Osma tačka dnevnog reda, Informacija o aktuelnim privrednim kretanjima na općini Gračanica u 2016. godini je takođe usvojena jednoglasno kao i deveta - Informacija o stanju putne infrastrukture na području Općine Gračanica.

Općinski načelnik je predložio da se da negativno mišljenje na Radnu verziju zakona o dopunama zakona o porezu na promet nepokretnosti.

Vijećnici su jednoglasno prihvatili mišljenje Općinskog načelnika te je Radna verzija zakona o dopunama zakona o porezu na promet nepokretnosti odbijena.

 

 

Općina Gračanica © 2012. Sva prava pridržana.