.

.

.

DOKUMENTI

BIZNIS

VIDEO PREZENTACIJA

POZIV NA JAVNU RASPRAVU O OCJENI STUDIJE O PROCJENI UTJECAJA NA OKOLIŠ U POSTUPKU IZDAVANJA OKOLIŠNE DOZVOLE ZA SANACIJU I ZATVARANJE POSTOJEĆE DEPONIJE KOMUNALNOG OTPADA „GRABOVAC” U GRAČANICI

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Federalno ministarstvo okoliša i turizma

 

Federalno ministarstvo okoliša i turizma u suradnji sa investitorom Općinom  Gračanica, u skladu sa članom 61. i 62. Zakona o zaštiti okoliša („Službene novine Federacije BiH“ broj 33/03 i 38/09)  poziva zainteresirane subjekte u općini Gračanica, mjesne zajednice i nevladine organizacije da uzmu učešće u:


JAVNOJ  RASPRAVI

o ocjeni Studije o procjeni utjecaja na okoliš upostupku 

izdavanjaokolišnedozvole  zasanaciju i zatvaranje postojeće deponije

 komunalnog otpada „Grabovac” u Gračanici.

 

 

Javna rasprava će se održati  u prostorijama Općine Gračanica u ponedjeljak 27.02.2017. godine sa početkom u 12 sati.

Dnevni red:

1.Prezentacija zakonskog temelja u postupku izdavanja okolišne dozvole (predstavnik Federalnog ministarstva okoliša i turizma).

2. Prezentacija Studije o procjeni utjecaja na okoliš

3. Pitanja, diskusija, odgovori i objašnjenja.

Dokumentacija za izdavanje okolišne dozvole dostupna je na uvid u prostorijama Federalnog ministarstva okoliša i turizma - Sektor za okolišne dozvole, ul. Marka Marulića br.2, Sarajevo, kao i na web stranici ministarstva http://www.fmoit.gov.ba/, link okolišne dozvole/javne rasprave.

 

 

Općina Gračanica © 2012. Sva prava pridržana.