.

.

.

DOKUMENTI

BIZNIS

VIDEO PREZENTACIJA

RANG LISTA ODOBRENIH PROJEKTNIH PRIJEDLOGA

Na osnovu Sporazuma između Razvojnog programa Ujedinjenih Nacija i Općine Gračanica o implementaciji Projekta općinskog okolišnog i ekonomskog upravljanja MEG, broj: 02-05-02345-1-2018 od 12.07.2018. godine, raspisanog „Javnog poziva za dodjelu poticaja za razvoj privrednih društava i obrta sa područja općine Gračanica za 2018.godinu“ od 03.09.2018. godine, Komisija za izbor korisnika poticaja za razvoj privrednih društava i obrta sa područja Općine Gračanica za 2018.godinu, imenovana od strane Općinskog Načelnika, Rješenjem broj: 02-05-02941-2018 od 06.09.2018.godine, nakon ocjene prispjelih projektnih prijedloga u skladu sa kriterijima definisanim u Smjernicama za aplikante, objavljuje:

 

 

 

RANG LISTU ODOBRENIH PROJEKTNIH PRIJEDLOGA

 

Rang

Podnosilac projektnog prijedloga

Broj bodova

1.

„PLAMINGO“d.o.o. Gračanica

70

2.

„ZEKA-COMERC“ d.o.o. Gračanica

63

3.

„WIRAC.NET“d.o.o. Gračanica

50

4.

„SEMING“ d.o.o. Gračanica

48

5.

Obrtnička djelatnost „MIS TEKSTIL“, Vl. Đulić Sabina, Gračanica

46

6.

Obućarski obrt „STEP“, vl. Ibrahimović Mirza, Gračanica

36

7.

„HS BAUKOP“ d.o.o. Gračanica

35


Napomena:
Rok za žalbu na objavljenu rang listu je 01.10.2018.godine

 

Gračanica, 24.09.2018.godine

 

 

 

           

OBAVJEŠTENJE O ODRŽAVANJU JAVNE RASPRAVE O NACRTU ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA OPĆINE GRAČANICA

BOSNA I HERCEGOVINA

Federacija Bosne i Hercegovine

Tuzlanski kanton

OPĆINA GRAČANICA

OPĆINSKO VIJEĆE

Komisija za propise i Statut, izbor i imenovanje, općinska priznanja

i obilježavanje značajnih događaja i ličnosti

 

Broj predmeta:  01-05-02114-2018

Broj akta:          01DT-003

Gračanica,         13.09.2018. godine

 

U skladu sa članom 120. stav 2. Statuta Općine Gračanica, člana 101. Poslovnika Opiinskog vijeća Općine Gradanica, člana 4. Odluke o javnim raspravama u općini Gračanica i Zaključku Općinskog vijeća od 21.06.2018. godine, Komisija za propise i Statut, izbor i imenovanje, općinska priznanja i obilježavanje značajnih događaja i ličnosti Općinskog vijeća o b j a v lj uj e

 

OBAVJEŠTENJE

O ODRŽAVANJU JAVNE RASPRAVE O NACRTU ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA OPĆINE GRAČANICA

 

Pozivaju se vijeća mjesnih zajednica i građani da lično ili putem svojih organizacija, institucija ili drugih oblika organizovanja prisustvuju Javnoj raspravi o Nacrtu Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Gračanica.

 

Javna rasprava o Nacrtu Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Gračanica održaće se u utorak 18.09.2018. s početkom u 14:30 h u Multimedijalnoj sali Općine Gračanica

 

Nacrt Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Gračanica objavljen je na web stranici: www.opcina-gracanica.ba, oglasnoj tabli Općine, a primjerak Nacrta Odluke može se dobiti i kod Sekretara Općinskog vijeća ( I sprat - stari dio zgrade općine, kancelarija br. 23).

 

 

 

                                                                                                                                                      PREDSJEDNIK KOMISIJE

                                                                                                                           Puškar Hasan, s.r.

 

 

 

 

JAVNI OGLAS za izbor i imenovanje na poziciju članova Upravnih odbora Javnih zdravstvenih ustanova „Dom zdravlja“ Gračanica, „Gradska apoteka“ Gračanica i Javne ustanove dječije obdanište „Naša djeca“ Gračanica

   Na osnovu člana 36. tačka 11. Statuta Općine Gračanica („Službeni glasnik Općine Gračanica“, broj: 4/09), člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 12/03, 34/03 i 65/13), Uredbe sa zakonskom snagom o ustanovama („Službeni list R BiH“ broj: 6/92 i 13/94) i Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanja na pozicije u reguliranim tijelima Općine Gračanica („Službeni glasnik Općine Gračanica“, broj: 9/09  i 2/12), Općinski načelnik Općine Gračanica, objavljuje :

JAVNI  OGLAS

za izbor i imenovanje na poziciju članova

Upravnih odbora Javnih zdravstvenih ustanova „Dom zdravlja“ Gračanica,

 „Gradska apoteka“ Gračanica i Javne ustanove dječije obdanište „Naša djeca“ Gračanica

 

Objavljuje se javni oglas za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora :

 

  1. JZU „Dom zdravlja“ Gračanica

-          iz reda predstavnika osnivača ................................ jedan član

-          iz reda stručnih radnika ustanove..................... jedan član

 

  1. JZU „Gradska apoteka“ Gračanica

-          iz reda predstavnika osnivača ...............................  jedan član

-          iz reda stručnih radnika ustanove..................... jedan član

 

  1. JU  Dječije obdanište „Naša djeca“ Gračanica

-          iz reda predstavnika osnivača ................................jedan član

-          iz reda stručnih radnika ustanove........................... jedan član

-          iz reda vijeća roditelja.............................................jedan član

Mandat :

Članovi upravnog odbora imenuje se na period od 4 godine uz mogućnost ponovnog izbora.

  1. I.                   Opis pozicije člana upravnog odbora JZU „Dom zdravlja“ Gračanica

-          donosi statut ustanove i njegove izmjene i dopune,

-          imenuje i razrješava direktora ustanove, odnosno VD direktora ustanove te ugovara platu sa direktorim odnosno VD direktorom,

-          usmjerava, kontroliše i ocjenjuje rad direktora, te odlučuje o njegovoj disciplinskoj odgovornosti,

-          utvrđuje planove rada i razvoja te godišnji program rada ustanove koji u formi  nacrta podnosi direktor ustanove,

-          donosi finansijski plan i usvaja godišnji obračun, te brine o finansijskoj održivosti ustanove,

-          usvaja izvještaj o radu ustanove za prethodnu godinu,

-          donosi opši akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i druge opšte akte, u skladu sa zakonom i Statutom,

-           vrši usmjeravanje, kontrolisanje i ocjenjivanje rada direktora ustanove,

-          razrješava sva pitanja  i odnose sa osnivačem i resornim ministarstvima,

-          odgovara Osnivaču za rezultate rada Ustanove,

-          odlučuje kao drugostepeni organ po prigovorima i žalbama zaposlenika izjavljenih na prvostepene odluke,

-          donosi planove iz oblasti odbrane ; zaštite na radu i zaštite od požara  i ostale programe i planove koji se donose u ustanovi,

-          daje prijedloge osnivaču za proširenje ili promjenu djelatnosti ustanove kao i za statusne promjene ustanove,

-          imenuje Etički komitet, Komisiju za poboljšanje kvaliteta i sigurnosti, Komisiju za lijekove i druge komisije i radna tijela u ustanovi,osim onih komisija koje Zakonom o zdravstvenoj zaštiti imenuje direktor i dr.,

 -        podnosi izvještaj  o svom radu Osnivaču, najmanje jednom godišnje,

-          odlučuje o korištenju sredstava preko iznosa utvrđenog Odlukom osnivača i pravilima ustanove,

-          određuje lica ovlaštena za potpisivanje finansijske dokumentacije u slučaju spriječenosti direktora, donosi odluku o upućivanju direktora na službeni put van zemlje, odlučuje o organizovanju prigodnih skupova uposlenika,

-          vrši i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom i drugim aktima ustanove.

 

  1. II.                Opis pozicije člana upravnog odbora JZU „Gradska apoteka“ Gračanica

-          donosi statut,

-          imenuje i razrješava direktora i ugovora plaću sa direktorom,

-          usmjerava, kontroliše i ocjenjuje rad direktora,

-          utvrđuje planove rada i razvoja,

-          utvrđuje godišnji plan rada,

-          donosi finansijski plan i usvaja godišnji obračun,

-          donosi odluke o ekonomskom, tehnološkom i organizacionom višku uposlenika i odlučuje o njihovom rješavanju na prijedlog direktora,

-          odlučuje o prigovoru radnika na rješenje kojim je drugi organ  određen pravilima ustanove  odlučio o pravu, obavezi i odgovornosti radnika iz radnog odnosa,

-          odlučuje o prodaji, otpisu i raspolaganju stalnih sredstava i vanposlovnih sredstava,

-          donosi odluke o davanju , odnosno uzimanju kredita u vezi sa tekućim poslovanjem u skladu sa planom,

-          donosi akte o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta  i druge akte u skladu sa zakonom,

-          rješava sva pitanja  odnosa sa osnivačem,

-          odlučuje o svim pitanima obavljanja djelatnosti radi kojih je ustanova osnovana, ako zakonom nije određeno da o određenim pitanjima odlučuje drugi organ,

-          podnosi osnivaču najmanje jedanput godišnje izvještaj o poslovanju,

-          odgovara osnivaču za rezultate rada,  

-          odlučuje o poslovno – tehničkoj saradnji sa drugim organizacijama i zajednicama,

-          vrši i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom i drugim aktima ustanove.

 

  1. III.             Opis pozicije članova upravnog odbora JU Dječije obdanište „Naša djeca“ Gračanica

-          donosi Pravila Ustanove,

-          utvrđuje planove razvoja i godišnji program rada Ustanove,

-          imenuje i razrješava direktora ustanove,

-          odlučuje o korištenju sredstava preko iznosa utvrđenog Pravilima Ustanove,

-          donosi finansijski plan i usvaja godišnji obračun,

-          donosi  Pravilnik o radu ustanove i druge opće akte  u skladu sa zakonom i ovim pravilima,

-          odlučuje o svim pitanjima obavljanja djelatnosti odgoja i obrazovanja ako zakonom nije utvrđeno da o određenim pitanjima odlučuje drugi organ,

-          usmjerava kontroliše i ocjenjuje rad direktora,

-          rješava sva pitanja sa osnivačem,

-          donosi odluke o cijeni korištenja usluga obdaništa,

-          odlučuje o zahtjevima za zaštitu prava zaposlenika na rješenja kojima je drugostepeni organ u skladu sa Pravilima,

-          podnosi osnivaču najmanje jednom godišnje Izvještaj o svom radu,

-          donosi planove, odnosne programe iz oblasti odbrane, zaštite na radu i zaštite od požara, te ostale planove i programe koji se donose u Ustanovi,

-          donosi odluke o putovanju u inostranstvo,

-          vrši i druge poslove u skladu sa zakonom i Pravilima Ustanove.

 

      IV.  Opći uslovi

            Kandidat za  imenovanje  na poziciju u  Upravni odbor treba da ispunjava slijedeće opće uslove :

-    da je državljanin BiH, 

-    da je stariji od 18 godina,

-    da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova na koje se kandidira

-    da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kom nivou vlasti u

      BiH, u  periodu od tri godine prije dana objave javnog oglasa,

-          da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji (član IX.1.Ustava Bosne i Hercegovine),

-          da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i 

             drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine,

-          da nije član organa zakonodavne, izvršne ili sudske vlasti ili savjetnik u smislu Zakona o  sukobu  interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine,

-          da nema privatni finansijski interes u reguliranom organu u koji se kandiduje,

-          da nije osuđivan za krivično djelo (uvjerenje naknadno prilaže izabrani kandidat),

-          da nije lice kome je  pravosnažnim rješenjem o prekršaju izrečena kazna za privredni prijestup, niti da je izrečena zaštitna mjera „zabrana vršenja poziva, djelatnosti ili dužnosti“ niti  zabranjeno obavljanje aktivnosti za poziciju na  koju se  kandiduje  uvjerenje naknadno prilaže izabrani kandidat).

 

    V. Posebni uslovi

            Pored općih uslova kandidat za člana upravnog odbora  treba da ispunjava i posebne uslove:

-          da ima završenu visoku ili višu stručnu spremu, pravnog, ekonomskog, tehničkog i drugog usmjerenja,

-          da ima radno iskustvo u struci od najmanje 3 godine,

-          da nije član upravnog ili nadzornog odbora u nekom od reguliranih organa Općine Gračanica,

-          da nije na poziciji direktora ili člana uprave u reguliranom organu u kojem se kandiduje,

-          da ima komunikativne i kreativne sposobnosti za savjesno, odgovorno i odlučno obavljanje upražnjene pozicije,

Pored općih i posebnih uslova, prilikom procjene kvalifikacije i iskustva svih kandidata uzet će se u obzir i sljedeće karakteristike kandidata:

-          rezultati rada ostvareni tokom prethodnog radnog angažovanja,

-          veći stepen stručne spreme.

 

VI.  Potrebni dokumenti

      Zainteresirani kandidati dužni su podnijeti pismenu prijavu sa potpunom dokumentacijom

      kojom dokazuju tražene uslove iz oglasa, i to:

-          kraću biografiju, adresu i kontakt telefon,

-          izvod iz matične knjige rođenih  ili ovjerenu kopiju lične karte,         

-          uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),

-          ovjerenu fotokopiju diplome,

-          uvjerenje o radnom iskustvu,

-          ovjerene izjave kandidata iz tačke IV na alineju 3,4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10 i tačke V. na alineju 3 i 4.

 

Dokumenti koji se prilažu uz prijavu moraju biti dostavljeni u originalu ili ovjerenoj kopiji.

 

Kandidati koji uđu u uži izbor  biti će pozvani na intervju pred Komisijom za izbor. Kandidati koji ne budu stavljeni na listu sa užim izborom i ne budu pozvani na intervju neće biti razmatrani u daljem procesu imenovanja.

 

Javni oglas ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana posljednjeg objavljivanja, a isti će biti objavljen u dnevnom listu „Oslobođenje“, „Službenim novinama Federacije BiH“  i službenoj web stranici Općine Gračanica.

           

            Prijavu sa potrebnom dokumentacijom dostaviti lično ili preporučenom pošiljkom sa naznakom :

« Prijava na javni oglas za izbor i imenovanje na poziciju člana Upravnog odbora – navesti javnu ustanovu i poziciju na koju se prijava podnosi –  NE OTVARATI « na adresu Općina Gračanica, Mula Mustafe Bašeskije broj 1, 75320 Gračanica – Komisija za izbor .

 

Na poleđini koverte upisati ime i prezime podnosioca prijave, adresu i kontakt telefon.

            

Neblagovremene  i nepotpune prijave neće se  razmatrati.

                                                                                

                                                                                                               OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                                                   Nusret Helić

JAVNI OGLAS za izbor i imenovanje predsjednika i članova Nadzornog odbora JP „Veterinarska stanica“ d.o.o. Gračanica

   Na osnovu člana 36. tačka 11.Statuta Općine Gračanica („Službeni glasnik Općine Gračanica“, broj: 4/09), člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 12/03, 34/03 i 65/13), Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanja na pozicije u reguliranim tijelima Općine Gračanica („Službeni glasnik Općine Gračanica“, broj: 9/09 i 2/12), i Statuta  Javnog preduzeća „Veterinarska stanica“ doo Gračanica  („Službeni glasnik Općine Gračanica“, broj: 12/10) Općinski načelnik Općine Gračanica, objavljuje :

 

JAVNI  OGLAS

za izbor i imenovanje predsjednika i članova

Nadzornog odbora JP „Veterinarska stanica“ d.o.o. Gračanica

 

Objavljuje se javni oglas za izbor i imenovanje predsjednika i članova Nadzornog odbora JP „Veterinarska stanica“ d.o.o. Gračanica :

  • dva člana nadzornog odbora, iz reda osnivača                    
  • jedan član nadzornog odbora,  iz reda zaposlenih                                     

                        

  1. I.                   OPIS POZICIJE

     Nadzorni odbor javnog preduzeća u  okviru  ovlaštenja obavlja sljedeće poslove :

-          nadzire poslovanje društva,

-          nadzire rad uprave,

-          usvaja završni račun i usvaja izvještaj uprave o poslovanju po polugodišnjem i godišnjem obračunu, sa bilansom stanja i bilansom uspjeha,

-          podnosi skupštini godišnji izvještaj o poslovanju Društva, izvještaj Nadzornog odbora  i Odbora za reviziju, kao i plan poslovanja za narednu poslovnu godinu,

-          bira predsjednika Nadzornog odbora,

-          imenuje i razrješava upravu Društva,

-          predlaže raspodjelu i način upotrebe dobiti i način pokrića gubitka,

-          donosi opšta akta, za čije usvajanje nije predviđena izričita nadležnost Skupštine,

-          priprema poslovnike i predlaže ih Skupštini, priprema etički kodeks i predlaže ga skupštini,

-          vodi postupak za utvrđivanje kandidata odbora za reviziju i podnosi prijedlog za imenovanje odbora za reviziju skupštini,

-          razmatra provedbeni propis za postupak nabavke i nadzire njegovo provođenje,

-          daje mišljenje Skupštini o prijedlogu Uprave za raspodjelu dobiti,

-          imenuje i razrješava  direktora/članove Uprave u skladu sa postupcima utvrđenim u poslovniku odnosno poslovnicima te važećim propisima,

-          daje ovlaštenja za aktivnosti  koje su ograničene na osnovu odredaba Zakona o javnim preduzećima F BiH,

-          daje upute direktoru za provođenje uviđaja u vezi sa uočenim nepravilnostima, obrazuje povremene komisije i utvrđuje njihov sastav i zadatke, odlučuje o procjeni uloženih stvari i prava u osnovnom kapitalu, donosi odluke o nabavci i prodaji osnovnih sredstava, u skladu sa Statutom društva,

-          usvaja izvještaj direktora o obavljenom službenom putovanju u inostranstvo u roku od deset dana od dana završenog putovanja,

-          odlučuje o drugim pitanjima utvrđenim zakonom.

 

II. OPĆI USLOVI

       Kandidat za  imenovanje  na poziciju u  Nadzorni odbor treba da ispunjava sljedeće  opće uslove :

-    da je državljanin BiH, 

-    da nije mlađi od 18 godina niti stariji od 65 godina,

-    da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova na koje se kandidira

-    da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kom nivou vlasti u

      BiH, u  periodu od tri godine prije objave javnog oglasa,

-          da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji (član IX.1.Ustava Bosne i Hercegovine),

-          da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i 

             drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine,

-          da nije član organa zakonodavne, izvršne ili sudske vlasti ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu  interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine,

-          da nema privatni finansijski interes u reguliranom organu u koji se kandiduje,

-          da nije osuđivan za krivično djelo (uvjerenje naknadno prilaže izabrani kandidat),

-          da nije lice kome je  pravosnažnim rješenjem o prekršaju izrečena kazna za privredni prijestup, niti da je izrečena zaštitna mjera „zabrana vršenja poziva, djelatnosti ili dužnosti“ niti  zabranjeno obavljanje aktivnosti za poziciju na  koju se  kandiduje ( uvjerenje naknadno prilaže izabrani kandidat).

 

III. POSEBNI USLOVI

            Pored općih uslova kandidat za člana nadzornog odbora treba da  ispunjava i posebne uslove :

-          da ima završenu visoku ili višu stručnu spremu, pravnog, ekonomskog, tehničkog i drugog usmjerenja,

-          da ima radno iskustvo od najmanje 3 godine,

-          da nije član upravnog ili nadzornog odbora u nekom od reguliranih organa Općine Gračanica,

-          da nije na poziciji direktora ili člana uprave u reguliranom organu u kojem se kandiduje,

-          da ima komunikativne i kreativne sposobnosti za savjesno, odgovorno i odlučno obavljanje upražnjene pozicije,

-          da je prošao odgovarajuće usavršavanje u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Uredbom Vlade Federacije BiH o usavršavanju predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala, odnosno da preuzima obavezu da usavršavanje obavi  u roku od 90 dana od dana imenovanja.

 

Pored općih i posebnih uslova, prilikom procjene kvalifikacije i iskustva svih kandidata uzet će se u obzir i sljedeće karakteristike kandidata:

-          rezultati rada ostvareni tokom prethodnog radnog angažovanja,

-          veći stepen stručne spreme.

 

IV.  POTREBNI DOKUMENTI

      Zainteresirani kandidati dužni su podnijeti pismenu prijavu sa potpunom dokumentacijom

       kojom dokazuju tražene uslove iz oglasa, i to:

-          kraću biografiju, adresu i kontakt telefon,

-          izvod iz matične knjige rođenih  ili ovjerenu kopiju lične karte,         

-          uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),

-          ovjerenu fotokopiju diplome,

-          uvjerenje o radnom iskustvu,

-          ovjerene izjave kandidata iz tačke II. na alineju 3,4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10 i tačke III. na alineju 3 i 4,

-          certifikat da je kandidat prošao odgovarajuće usavršavanje u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Uredbom o usavršavanju predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj: 71/09, 33/10, 23/11, 83/11, 2/13, 80/13 , 48/15 , 60/16 i 88/17), odnosno ovjerenu izjavu da preuzima obavezu da usavršavanje obavi u roku od 90 dana od dana imenovanja.  

 

Dokumenti koji se prilažu uz prijavu moraju biti dostavljeni u originalu ili ovjerenoj kopiji.              

Kandidati koji uđu u uži izbor  biti će pozvani na intervju pred Komisijom za izbor. Kandidati koji ne budu stavljeni na listu sa užim izborom i ne budu pozvani na intervju neće biti razmatrani u daljem procesu imenovanja.

 

Javni oglas ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana posljednjeg objavljivanja, a isti će biti objavljen u dnevnom listu „Oslobođenje“  „Službenim novinama Federacije BiH“  i službenoj web stranici Općine Gračanica.         

            Prijavu sa potrebnom dokumentacijom dostaviti lično ili preporučenom pošiljkom sa naznakom :

 « Prijava na javni oglas za izbor i imenovanje na poziciju članova Nadzornog odbora“ –  NE OTVARATI « na adresu Općina Gračanica, Mula Mustafe Bašeskije broj 1, 75320 Gračanica – Komisija za izbor .

 

Na poleđini koverte upisati ime i prezime podnosioca prijave, adresu i kontakt telefon.

Neblagovremene  i nepotpune prijave neće se  razmatrati.

                                                                                 

                                                                                                            OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                                                  Nusret Helić

 

Poziv za sjednicu Općinske izborne komisije

Na osnovu člana 2.17. Izbornog zakona BiH (,,Službeni glasnik BiH",  broj: 23/01, 7/02, 9/02,

20/02,  25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05,  11/06,  24/06,  32/07'  33/08,  37/08, 32/l 0, 18/13,

7/14 i  31/16), s a z i v a m

 

Sjednicu Općinske izborne komisije.

Sjednica će se održati    17. 07. 2018. god. (utorak) u 16:30 sati, u staroj zgradi Općine (Centar za birački spisak),  kancelarija  br.9.

Za sjednicu predlazern slijedeći,   DNEVNI    RED:

 

1. Razmatranje  i  usvajanje zapisnika  sa prethodne   sjednice OIK-e,

2. Upoznavanje  sa dopisom CIK-e, broj: 06-1-07-1-670-1/18  i  formiranje,  odnosno podjela biračkih mjesta na A; B; i  C,

3. Odgovor na vijećničko  pitanje,

4. Razno.

Molimo Vas da svoje vrijeme planirate,  kako biste prisustvovali  sjednici.

Svoj izostanak obavezno  najavite na tel.061/738-796.

Općina Gračanica © 2012. Sva prava pridržana.