.

.

.

DOKUMENTI

BIZNIS

VIDEO PREZENTACIJA

NAJAVA 30. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA GRAČANICA

Općinsko vijeće Gračanica održat će 30. sjednicu u srijedu, 29.04.2015. godine, sa početkom u 11 sati, u sali za sjednice u novoj zgradi Općine.

Kolegij Općinskog vijeća utvrdio je sljedeći dnevni red:

1. IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA ZA I KVARTAL 2015.GODINE

2. ODLUKA O UTVRĐIVANJU PLATNIH RAZREDA I KOEFICIJENATA ZA PLAĆE, DODATAKA NA PLAĆE I NAKNADA PLAĆE UPOSLENIKA OPĆINE GRAČANICA

3. ODLUKA O JAVNIM PARKIRALIŠTIMA NA PODRUČJU OPĆINE GRAČANICA

4. ODLUKA O PRODAJI NEKRETNINA

5. ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O ODREĐIVANJU MATIČNIH PODRUČJA  ZA VOĐENJE MATIČNIH KNJIGA NA PODRUČJU OPĆINE GRAČANICA

6. NACRT – ODLUKA O DODJELI OPĆINSKIH PRIZNANJA

7. INFORMACIJA O RADU OPĆINSKOG SUDA U GRAČANICI, ZA 2014.GODINU

8. IZVJEŠTAJ O RADU I FINANSIJSKOM POSLOVANJU SA BILANSOM STANJA I USPJEHA, JZU     „DOM ZDRAVLJA“ GRAČANICA, ZA 2014. GODINU

9. IZVJEŠTAJ O RADU I FINANSIJSKOM POSLOVANJU SA BILANSOM STANJA I USPJEHA, JZU „GRADSKA APOTEKA“ GRAČANICA, ZA 2014. GODINU

10. IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI PROGRAMA KAPITALNIH INVESTICIJA OPĆINE GRAČANICA U 2014.GODINI

11.RJEŠENJE IMOVINSKO PRAVNE SLUŽBE

           

                 

 

            

 

 

 

 

 

Općina Gračanica © 2012. Sva prava pridržana.