.

.

.

DOKUMENTI

BIZNIS

VIDEO PREZENTACIJA

ODRŽANA 29. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA GRAČANICA

ODRŽANA 29. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA GRAČANICAJuče je u sali za sjednice u novoj zgradi Općine održana 29. sjednica Općinskog vijeća Gračanica. Poslije pokrenutih vijećničkih pitanja i inicijativa, te odgovora koje je na neka od njih ponudio Općinski načelnik Nusret Helić, pristupilo se usvajanju predloženog dnevnog reda:

1. IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA OPĆINE GRAČANICA ZA 2014. GODINU

2. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU BUDŽETSKE (TEKUĆE) REZERVE

3. ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI OPĆINSKOM NAČELNIKU DA MOŽE KOD KOMERCIJALNIH BANAKA IZVRŠITI ZADUŽENJE OPĆINE ZA REALIZACIJU KAPITALNIH PROJEKATA

4. ODLUKA O UTVRĐIVANJU PROSJEČNE KONAČNE CIJENE m² KORISNE STAMBENE POVRŠINE NA PODRUČJU OPĆINE GRAČANICA

5. ODLUKA O UTVRĐIVANJU VISINE NAKNADE ZA POGODNOST GRADSKOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA (RENTE)

6. ODLUKA O PROMJENI STATUSA JAVNOG PUTA

7. RAZRJEŠENJE I IMENOVANJE PREDSJEDNIKA KOMISIJE ZA PROPISE I STATUT, IZBOR I IMENOVANJE, OPĆINSKA PRIZNANJA I OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIH DOGAĐAJA I LIČNOSTI

8. AKCIONI PLAN ENERGETSKI ODRŽIVOG RAZVOJA OPĆINE GRAČANICA (SEAP)

9. INFORMACIJA O REALIZACIJI ZAKLJUČKA OPĆINSKOG VIJEĆA GRAČANICA OD 18.03.2014. GODINE

10. IZVJEŠTAJ O OSTVARENJU GODIŠNJEG PLANA IMPLEMENTACIJE STRATEGIJE RAZVOJA OPĆINE GRAČANICA ZA 2014. GODINU

11. IZVJEŠTAJ O RADU I FINANSIJSKOM POSLOVANJU SA BILANSOM STANJA I RAČUNOM PRIHODA I RASHODA, J.U. DJEČIJE OBDANIŠTE „NAŠA DJECA“ GRAČANICA ZA 2014. GODINU

12. IZVJEŠTAJ O RADU I FINANSIJSKOM POSLOVANJU SA BILANSOM STANJA I RAČUNOM PRIHODA I RASHODA, J.U. CENTAR ZA SOCIJALNI RAD GRAČANICA ZA 2014. GODINU

13. IZVJEŠTAJ O RADU I FINANSIJSKOM POSLOVANJU SA BILANSOM STANJA I RAČUNOM PRIHODA I RASHODA, J.U. „BOSANSKI KULTURNI CENTAR“  GRAČANICA ZA 2014. GODINU

Po usvajanju dnevnog reda razmatrane su i jednoglasno usvojene prve dvije tačke dnevnog reda Izvještaj o izvršenju budžeta općine gračanica za 2014. godinu i Izvještaj o korištenju budžetske (tekuće) rezerve. Odluka o davanju saglasnosti općinskom načelniku da može kod komercijalnih banaka izvršiti zaduženje općine za realizaciju kapitalnih projekata usvojena je uz stav da se zaduženje poveća za 50.000 KM i da se i taj iznos planira za rekonstrukciju puta Gornji Doborovci-Džanani-Serhatlije.

Jednoglasno su usvojeni Odluka o utvrđivanju prosječne konačne cijene m² korisne stambene površine na području općine Gračanica, Odluka o utvrđivanju visine naknade za pogodnost gradskog građevinskog zemljišta (rente) i Odluka o promjeni statusa javnog puta, te rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika Komisije za propise i statut, izbor i imenovanje, općinska priznanja i obilježavanje značajnih događaja i ličnosti.

U nastavku sjednice prezentiran je Akcioni plan energetski održivog razvoja općine Gračanica (SEAP) 2015.-2020., nakon čega je jednoglasno i usvojen.

Informacija o realizaciji Zaključka Općinskog vijeća Gračanica od 18.03.2014. godine usvojena je uz stavove:

  • Nalaže se nadzornom odboru JP „Vodovod i kanalizacija“ Gračanica i upravnom odboru JZU „Dom zdravlja“ Gračanica, da hitno od narednog mjeseca primijene Zaključak Općinskog vijeća Gračanica broj: 01-05-00815-2014 od 18.03.2014.godine, u pogledu određivanja osnovne plate direktora i o tome izvijeste Općinsko vijeće Gračanica najkasnije u roku od mjesec dana
  • Nalaže se svim upravnim i nadzornim odborima koje je imenovalo Općinsko vijeće Gračanica, da preispitaju i prilagode sve pravilnike o plaćama u pogledu visine plaća direktora i u smislu raznih dodataka na plaću, te da izvijeste Općinsko vijeće Gračanica najkasnije u roku od mjesec dana
  • Upravni i nadzorni odbori koji ne ispoštuju ovaj Zaključak Općinskog vijeća Gračanica bit će sankcionisani

 

Do kraja sjednice usvojeni su Izvještaj o ostvarenju godišnjeg plana implementacije strategije razvoja općine Gračanica za 2014. godinu, te izvještaji o radu i finansijskom poslovanju sa bilansom stanja i računom prihoda i rashoda za 2014. godinu, J.U. Dječije obdanište „Naša djeca“ Gračanica, J.U. Centar za socijalni rad Gračanica i J.U. „Bosanski kulturni centar“  Gračanica.

 

 

Općina Gračanica © 2012. Sva prava pridržana.