.

.

.

DOKUMENTI

BIZNIS

VIDEO PREZENTACIJA

ODRŽANA 27. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA GRAČANICA

Juče je u sali za sjednice u novoj zgradi Općine održana 27. sjednica Općinskog vijeća Gračanica. Poslije pokrenutih vijećničkih pitanja i inicijativa, pristupilo se raspravi i usvajanju sljedećeg dnenvog reda:

1. RAZMATRANJE PRIJEDLOGA ZA IZMJENE STATUTA OPĆINE GRAČANICA, NA PRIJEDLOG KLUBA VIJEĆNIKA SDA

2. ODLUKA O OBJAVLJIVANJU JAVNOG OGLASA ZA IMENOVANJE ČLANA OPĆINSKE IZBORNE KOMISIJE GRAČANICA

3. ODLUKA O PRISTUPANJU I IZRADI IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA  „RADNA ZONA I“ GRAČANICA

4. SAGLASNOST NA ODLUKU O PROŠIRENJU DJELATNOSTI JP „KOMUS“ DOO          GRAČANICA

5. SAGLASNOST NA ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA JP „KOMUS“ DOO GRAČANICA

6. RJEŠENJE O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA U JZU „DOM ZDRAVLJA“ GRAČANICA

7. RJEŠENJE O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA U JZU OPĆA BOLNICA   „DR.MUSTAFA BEGANOVIĆ“ GRAČANICA

8. RJEŠENJE O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA U JZU „GRADSKA APOTEKA“ GRAČANICA

9. INFORMACIJA O STANJU SIGURNOSTI NA PODRUČJU OPĆINE GRAČANICA

10. IZVJEŠTAJ O RJEŠAVANJU UPRAVNIH PREDMETA U SLUŽBAMA ZA UPRAVU OPĆINE GRAČANICA ZA PERIOD 01.01. – 31.12.2014.GODINE

11. RJEŠENJA IMOVINSKO-PRAVNE SLUŽBE

Po usvajanju dnevnog reda pristupilo se razmatranju prve tačke - Prijedlog za izmjene Statuta Općine Gračanica, na prijedlog Kluba vijećnika SDA, koji nakon rasprave i izglasavanja nije dobio potrebnu većinu.

Jednoglasno je usvojena Odluka o objavljivanju javnog oglasa za imenovanje člana Općinske izborne komisije Gračanica, uz prihvaćen prijedlog od strane predlagača da članovi Komisije za provođenje postupka po javnom oglasu budu sljedeća lica: Jasminka Imširović, Senaida Šaković i Nihada Širbegović. Takođe, jednoglasno je usvojena i Odluka o pristupanju izradi izmjena i dopuna Regulacionog plana „Radna zona I“ Gračanica.

Nakon rasprave većinom glasova ZA Općinsko vijeće je dalo Saglasnost na Odluku Skupštine o proširenju djelatnosti JP „Komus“ d.o.o. Gračanica i Saglasnost na Odluku Skupštine o izmjenama i dopunama Statuta JP „Komus“ d.o.o. Gračanica.

U nastavku sjednice usvojena su Rješenje o imenovanju člana Upravnog odbora JZU „Dom zdravlja“ Gračanica iz reda predstavnika Ministarstva zdravstva TK – Samir Mukinović, Rješenje o imenovanju člana Upravnog odbora JZU Opća bolnica „D. Mustafa Beganović“ Gračanica iz reda predstavnika Ministarstva zdravstva TK – dr. Nusret Butković, Rješenje o imenovanju člana Upravnog odbora JZU „Gradska apoteka“ Gračanica iz reda predstavnika Ministarstva zdravstva TK – dr. Muris Tanović.

Do kraja sjednice usvojena je Informacija PU/PS Gračanica o stanju sigurnosti na području općine Gračanica, Informacija o rješavanju upravnih predmeta u službama za upravu Općine Gračanica za period 01.01.-31.12.2014. godine, te Rješenje Imovinsko-pravne službe.

 

 

Općina Gračanica © 2012. Sva prava pridržana.